Unit 6 Lớp 12 Trang 11

     

1. Read the facts about the red-crowned crane và complete the table.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12 trang 11

(Đọc các dữ kiện về sếu đầu đỏ và chấm dứt bảng.)

a. about 2,750 in the wild

khoảng 2.750 vào tự nhiên

b. prefer wetlands, rivers, swamps, and rice paddies for feeding

thích vùng khu đất ngập nước, sông, đầm lầy, với lúa gạo làm cho thức ăn uống

c. endangered (IUCN Red List)

bị rình rập đe dọa (Danh sách đỏ IUCN)

d. non-migratory cranes: on Hokkaido Island, Japan

sếu không di cư: trên hòn đảo Hokkaido, Nhật Bản

e. weight: 7-10 kilos; height: 150 cm

trọng lượng: 7-10 kg; Chiều cao: 150 cm

*

Đáp án:

1. D 2. E 3. B 4. A 5. C

2. Write a report of 150-200 words lớn describe the red-crowned crane, using the facts in . Follow the plan và use the prompts below: (Viết một report trong 150-200 từ bỏ để mô tả sếu đầu đỏ, sử dụng những dữ khiếu nại trong 1. Triển khai theo planer và sử dụng các hướng dẫn bên dưới đây:)

Gợi ý trả lời:


Red-crowned cranes are mostly found in north-east Asia. There are two kinds: migratory and non-migratory. In autumn, the migratory ones migrate from their breeding grounds in Russia, north-eastern đài loan trung quốc and Mongolia to lớn Korea and coastal China.Then they fly back lớn their old ‘homes’ in spring. Meanwhile, the non-migratory population lives on Hokkaido Island, japan all year round.

This species is called red-crowned crane because they have a red patch of bare skin on the đứng top of their head. They are both land and water birds, và they prefer wetlands, rivers, swamps, & rice paddies for feeding. A crane can be as tall as 150 centimetres và weighs 7 lớn 10 kilogrammes. Although they are big, these birds just eat insects, fish & crabs during the breeding season. In winter, they eat vegetation lượt thích grass, nuts or rice.

There are about 2,750 red-crowned cranes in the wild. According khổng lồ the IUCN Red List, red-crowned cranes are classified as endangered because their population is decreasing. Their main threats come from human activities: poaching, và agricultural & economic development. Their habitat is strongly affected when people use pesticides in farming or build dams lớn store water, which lowers the water level in lowland areas. There have been efforts lớn protect this species. Governments in many countries promote breeding programmes with captive birds khổng lồ increase the population of this fascinating species.

Xem thêm: Tam"S Pup - The Extraordinary Banana Tree: A Novel


Dịch:

Sếu đầu đỏ chủ yếu được tra cứu thấy ngơi nghỉ Đông Bắc Á. Có hai loại: di cư với không di cư. Vào mùa thu, phần lớn loài di cư di chuyển từ quanh vùng sinh sản của chúng ở Nga, Đông Bắc china và Mông Cổ đến hàn quốc và duyên hải Trung Quốc. Tiếp nối chúng bay quay trở về "nhà" cũ của chính mình trong mùa xuân. Trong lúc đó, loài không di trú sống trên đảo Hokkaido, Nhật bản quanh năm.

Loài này được call là sếu đầu đỏ bởi vì chúng có một miếng vá da trần màu đỏ trên đỉnh đầu của chúng. Bọn chúng là chim sống cả bên trên cạn và dưới nước, và bọn chúng thích vùng đất ngập nước, sông, đầm lầy, và lúa gạo làm cho thức ăn. Một nhỏ sếu hoàn toàn có thể cao 150 cm và nặng 7-10 kg. Tuy nhiên chúng lớn, những bé chim này chỉ ăn uống côn trùng, cá và cua trong dịp sinh sản. Vào mùa đông, chúng ăn thực thứ như cỏ, các loại hạt hoặc gạo.

Xem thêm: Học Lớp 8 Sinh Năm Bao Nhiêu ? Lớp 8 Sinh Năm Bao Nhiêu

Có khoảng tầm 2.750 sếu đầu đỏ trong môi trường hoang dã. Theo Sách đỏ của IUCN, sếu đầu đỏ được phân loại là bị rình rập đe dọa vì dân số của chúng đang sút dần. Hiểm họa chính của chúng đến từ các hoạt động vui chơi của con người: săn trộm, và cải tiến và phát triển nông nghiệp cùng kinh tế. Môi trường xung quanh sống của chúng bị ảnh hưởng mạnh khi người dân sử dụng thuốc trừ sâu trong nntt hoặc xây dựng các con đập giữ nước, làm giảm mực nước ở các vùng đất thấp. Đã có những cố gắng để bảo vệ các chủng loại này. Các chính che ở các nước thúc đẩy các chương trình gây giống với loại chim nuôi nhốt để tăng dân số của loài hấp dẫn này.

caodangmo.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - giờ đồng hồ Anh 12 bắt đầu - xem ngay