TỪ MỘT PHÔI CỪU CÓ KIỂU GEN AABB

     

Câu hỏi :

Từ một phôi cừu gồm kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra rán non tất cả kiểu gene nào sau đây?


*