Toán Lớp 7 Ôn Tập Chương 4

     

Giải bài tập Toán 7 Ôn tập Chương IV nhằm xem gợi nhắc giải những bài tập trang 49, 50, 51 thuộc lịch trình Đại số lớp 7 tập 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 ôn tập chương 4

Tài liệu giải những bài tập 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 cùng với nội dung bám đít chương trình sách giáo khoa trang 49, 50, 51 Toán lớp 7 tập 2. Qua đó giúp học viên lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Giải bài tập toán 7 trang 49 Tập 2

Bài 57 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một biểu thức đại số của hai biến hóa x, y thỏa mãn nhu cầu từng đk sau:

a) Biểu thức kia là 1-1 thức.

b) Biểu thức chính là đa thức mà chưa hẳn đơn thức.


a) Biểu thức đại số của hai đổi thay x, y là 1-1 thức : 2x2y3

b) Biểu thức đại số của hai phát triển thành x; y là nhiều thức mà chưa hẳn đơn thức : 2x + 5x3y – 7y


Bài 58 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính quý hiếm mỗi biểu thức sau trên x = 1; y = -1 cùng z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x – z) ;

b) xy2 + y2z3 + z3x4


a) cố gắng x =1 ; y = –1 cùng z = –2 vào biểu thức ta được

2xy (5x2y + 3x – z)

= 2.1(–1).<5.12.( –1) + 3.1 – (–2)>

= – 2.<5.1.( –1) + 3 + 2>

= –2. (–5 + 3 + 2)

= –2.0

= 0

Vậy nhiều thức có mức giá trị bởi 0 tại x =1; y = –1 và z = –2.

b) nạm x =1; y = –1 và z = –2 vào biểu thức ta được :

xy2 + y2z3 + z3x4

= 1.(–1)2 + (–1)2(–2)3 + (–2)3.14

= 1.1 + 1. (–8) + (–8).1

= 1 + (–8) + (–8)

= –15

Vậy đa thức có mức giá trị bởi –15 trên x =1 ; y = –1 cùng z = –2 .


Bài 59 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy điền 1-1 thức thích hợp vào mỗi ô trống dưới đây:


(Áp dụng: am.an = am+n)

*

*

*

*


Bài 60 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Có hai vòi nước, vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi lắp thêm hai tan vào bể B. Bể A đã bao gồm sẵn 100 lít nước, Bể B chưa tồn tại nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 30 lít, vòi sản phẩm hai chảy được 40 lít.

a) Tính số lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền hiệu quả vào bảng sau (giả thiết rằng bể đủ lớn để đựng được nước).

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30
Bể B0 + 40
Cả nhì bể170

b) Viết biểu thức đại số biểu hiện số nước trong mỗi bể sau thời gian x phút.


a) Điền kết quả

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30160190220400
Bể B0 + 4080120160400
Cả hai bể170240310380800

Giải thích:

- Sau 1 phút bể A tất cả 100 + 30 = 130 (lít), bể B có 40 (lít)

⇒ cả 2 bể gồm 170 lít

- Sau 2 phút bể A bao gồm 100 + 2.30 = 160 (lít), bể B tất cả 40.2 = 80 (lít)

⇒ cả 2 bể có 240 lít

- Sau 3 phút bể A có 100 + 3.30 = 190 (lít), bể B tất cả 40.3 = 120 (lít)

⇒ cả hai bể gồm 310 lít

- Sau 4 phút bể A bao gồm 100 + 4.30 = 220 (lít), bể B tất cả 40.4 = 160 (lít)

⇒ cả hai bể bao gồm 380 lít

- Sau 10 phút bể A tất cả 100 + 10.30 = 400 (lít), bể B bao gồm 40.10 = 400 (lít)

⇒ cả 2 bể có 800 lít

b) (Từ phần phân tích và lý giải trên, ta thuận lợi suy ra hai biểu thức đại số sau:)

- Số lít nước vào bể A sau thời hạn x phút:

100 + 30x

- Số lít nước vào bể B sau thời hạn x phút: 40x


Bài 61 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tích của những đơn thức sau rồi tìm thông số và bậc của tích đó

a)

*
với
*

b)

*
cùng
*

Tích của

*
cùng
*
là:

*


Biến y tất cả bậc 4

Biến z bao gồm bậc 2

⇒ Tích có bậc : 3 + 4 + 2 = 9.

b) (-2x2yz).(-3xy3z) = <(-2).(-3)>.(x2.x)(y.y3).(z.z) = 6.x3.y4.z2

Đơn thức trên có hệ số bằng 6.

Bậc của tích bên trên là tổng bậc của những biến :

Biến x tất cả bậc 3

Biến y bao gồm bậc 4

Biến z tất cả bậc 2

⇒ Tích bao gồm bậc : 3 + 4 + 2 = 9

Bài 62 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai nhiều thức:

*

*

a) sắp xếp những hạng tử của mỗi nhiều thức bên trên theo lũy thừa bớt của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

c) chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của nhiều thức P(x) nhưng không hẳn là nghiệm của đa thức Q(x)


Xem lưu ý đáp án

a) Ta rút gọn những đa thức

*

*

*

*

=

*

b) Tính P(x) + Q(x) với P(x) - Q(x).

c)

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 là nghiệm của P(x).

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Yêu Nước Của Dân Tộc Ta, Ca Dao Về Lòng Yêu Nước, Đấu Tranh Chống Áp Bức

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 không hẳn là nghiệm của Q(x).


Bài 63 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho đa thức:

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

a) sắp tới xếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính M(1) và M(-1).

c) chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.


Xem gợi nhắc đáp án

a) Trước hết, ta rút gọn nhiều thức M(x)

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

= (2x4 – x4) + (5x3 – x3 – 4x3) + (– x2 + 3x2) + 1

= x4 + 0 + 2x2 + 1

= x4 + 2x2 + 1.

b) M(1) = 14 + 2.12 + 1 = 1+2.1+1 = 1 + 2 + 1 = 4

M(–1) = (–1)4 + 2(–1)2 +1 = 1+ 2.1 + 1 = 1 +2 +1 = 4

c) Ta gồm : M(x) = x4 + 2x2 + 1

Với gần như số thực x ta luôn luôn có x4 ≥ 0; x2 ≥ 0 ⇒ M(x) =x4 + 2x2 + 1 ≥ 0 + 0 + 1 = 1 > 0.

Vậy cần yếu tồn tại một số trong những thực x = a để M(a) = 0 phải đa thức M(x) vô nghiệm.


Bài 64 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đối chọi thức x2y sao cho tại x = -1 cùng y = 1, giá trị của những đơn thức sẽ là số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 10.


Xem lưu ý đáp án

Các solo thức đồng dạng với đơn thức x2y có dạng k.x2y với k là hằng số không giống 0

Tại x = -1 ; y = 1 ta gồm : k.x2y = k.(-1)2.1 = k.

Để trên x = -1 ; y = 1, quý hiếm của đối chọi thức là số tự nhiên bé dại hơn 10 thì k cần là số tự nhiên bé dại hơn 10 ⇒ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vậy những đơn thức đó là: x2y, 2x2y, 3x2y, 4x2y, 5x2y, 6x2y, 7x2y, 8x2y, 9x2y.


Bài 65 (trang 51 SGK Toán 7 Tập 2)

Trong số những số bên phải của những đa thức sau, số nào là nghiệm của nhiều thức bên trái nó?


a) A(x) - 2x - 6

b) B(x) 3x +

*

c) M(x) = x2 - 3x + 2

d) P(x) = x2 + 5x - 6

e) Q(x) = x2 + x


-3 0 3

*
*
*
*

-2 -1 1 2

-6 -1 1 6

-1 0

*
1


Xem nhắc nhở đáp án

a) A(x) = 2x – 6

A(-3) = 2.(-3) – 6 = – 6 – 6 = –12 ≠ 0

A(0) = 2.0– 6 = 0 – 6 = – 6 ≠ 0

A(3) = 2.3 – 6 = 6 – 6 = 0

Vậy x = 3 là nghiệm của A(x).

b) Ta có:

*

*

*
gồm nghiệm là
*

c) M(x) = x2 – 3x + 2

M(-2) = (-2)2 – 3.(-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 ≠ 0

M(-1) = (-1)2 – 3.(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6 ≠ 0

M(1) = 12 – 3.1 + 2 = 1 – 3 + 2 = 0

M(2) = 22 – 3.2 + 2 = 4 – 6 + 2 = 0

Vậy x = 1 với x = 2 là nghiệm của M(x).

d) P(x) = x2 + 5x – 6

P(-6) = (-6)2 + 5.(-6) – 6 = 36 – 30 – 6 = 0

P(-1) = (-1)2 + 5.(-1) – 6 = 1 - 5 – 6 = - 10 ≠ 0

P(1) = 12 + 5.1 – 6 = 1 + 5 – 6 = 0

P(6) = 62 + 5.6 – 6 = 36 + 30 – 6 = 60 ≠ 0

Vậy -6 và một là nghiệm của P(x).

e) Q(x) = x2 + x

Q(-1) = (-1)2 + (-1) = 1 – 1 = 0

Q(0) = 02 + 0 = 0 + 0 = 0

*

Q(1) = 12 + 1 = 1 + 1 = 2 ≠ 0.

Xem thêm: Mua Khăn Trải Bàn Hình Chữ Nhật Siêu Rẻ, Cod Mọi Tỉnh Thành, Khăn Trải Bàn Hình Chữ Nhật

Vậy -1 với 0 là nghiệm của Q(x).


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 06 Lượt xem: 1.136 Dung lượng: 440,4 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Giải bài xích tập Toán 7 Ôn tập Chương IV tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Giải Toán 7 - Tập 2
Đại số - Chương 3: thống kê lại Đại số - Chương 4: Biểu thức Đại số Hình học tập - Chương 3: tình dục giữa những yếu tố trong Tam giác. Các đường đồng quy của Tam giác
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA