Tiếng Anh 7 Tập 2 Trang 19

     

Hoàn thành những câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, có hai câu trả lời là tất cả thể


Task 1. Complete the sentences. Use although + a clause from the box.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 2 trang 19

(Hoàn thành các câu. Thực hiện although + mệnh đề trong khung.)

they spent a lot of money on the film

it is set in modern times

the acting is excellent

few people came lớn see it

it was a comedy

 

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema_________________.

2. _________________it wasn"t a big success.

3. _________________I don"t enjoy the film.

4. I didn"t find it funny at all_________________.

5. The film is based on a book that was written twenty years ago_________________.

Phương pháp giải:

Lưu ý: khi although trọng tâm câu thì trước đó không tồn tại dấu phẩy ","

Lời giải chi tiết:

1. We enjoyed the film at the Ngoc Khanh Cinema although few people came lớn see it.

(Chúng tôi thích tập phim này ngơi nghỉ rạp Ngọc Khánh tuy vậy ít bạn đến coi nó.)

2. Although they spent a lot of money on the film, it wasn"t a big success.

(Mặc cho dù họ đã tốn các tiền mang lại phim này, cơ mà nó không phải là một trong thành công lớn.)

3. Although the acting is excellent, I don"t enjoy the film.

(Mặc mặc dù diễn xuất xuất sắc, tôi vẫn không phù hợp phim này.)

4. I didn"t find it funny at all although it was a comedy.

(Tôi không thấy vui một chút nào mặc mặc dù nó là một trong phim hài.)

5. The film is based on a book that was written twenty years ago although it is mix in modern times.

(Bộ phim được dựa trên một quyển sách nhưng được viết cách đó 20 năm, tuy nhiên nó diễn ra trong thời khắc hiện đại.)


Bài 2


Video giải đáp giải


Task 2. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành những câu, sử dụng although, despite, in spite of. Thỉnh thoảng, nhì câu vấn đáp là bao gồm thể.)

although

despite

in spite of

1._______________the story of the film was good, I didn"t like the acting.

2. I went to see the film_______________feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War_______________most of my friends said it wasn"t a very good film.

4. _______________careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5. _______________the film was gripping, Tom slept from beginning lớn end.

Phương pháp giải:

although + S + V(mệnh đề)

despite = in spite of + N/V-ing.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Although 2. despite/ in spite of 3. although4. Despite/ In spite of 5. Although

1. Although the story of the film was good, I didn"t lượt thích the acting.

(Mặc cho dù chuyện phim hay, tuy thế tôi không ham mê phần diễn xuất.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập thân hai tin tức trong và một câu => although

2. I went lớn see the film despite/ in spite of feeling really tired.

(Tôi đang đi vào xem phim mặc dù cảm thấy thiệt sự mệt mỏi.)

3. I really enjoyed the Water War although most of my friends said it wasn"t a very good film.

(Tôi thật sự say mê phim chiến tranh Nước, mặc dù hầu hết bạn bè tôi nói nó ko phải là 1 phim quá hay.)

4. Despite/ In spite of careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

(Mặc dù chuẩn bị cẩn thận nhưng chúng ta cũng chạm mặt nhiều khó khăn khi làm cho phim.)

5. Although the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

(Mặc mặc dù phim hay nhưng mà Tom vẫn ngủ suốt từ trên đầu đến cuối.)


Bài 3


Video gợi ý giải


Task 3. Rewrite these sentences using the words in brackets. Change other words in the sentence if necessary. 

(Viết lại gần như câu sau sử dụng những từ vào ngoặc đơn. Biến đổi những từ khác trong câu nếu buộc phải thiết.)

1. I don"t think Stallone is a very good actor. He was very good in the Rocky films. (although)

(Tôi không nghĩ là Stallone là 1 diễn viên vượt giỏi. Anh ấy đang rất giỏi trong các bộ phim truyền hình Rocky.)

_______________________

2. Many European film directors have gone to lớn Hollywood to make films. Few have had as much success as Milos Forman. (although)

(Nhiều đạo diễn điện hình ảnh châu Âu đã đến Hollywood để làm phim. Ít ai có được rất nhiều thành công như Milos Forman.)

_______________________

3. They watched films on DVD all night. They had to work the next day. (despite)

(Họ đã xem phim bên trên DVD trong cả đêm. Bọn họ phải thao tác làm việc vào ngày hôm sau.)

_______________________

4. He has performed excellently in many films. He has never won an Oscar for Best Actor. (although)

(Anh ấy đã trình bày xuất sắc trong vô số bộ phim. Anh ấy chưa khi nào giành được giải Oscar đến Nam diễn viên chính xuất dung nhan nhất. )

_______________________

5. The film begins with a terrible disaster. It has a happy ending. (in spite of)

(Bộ phim bắt đầu bằng một thảm họa khủng khiếp. Nó có một xong xuôi có hậu.)

_______________________

Lời giải đưa ra tiết:

1. I don’t think Stallone is a very good actor although he was very good in the Rocky films.

Xem thêm: A Tent Can Be Pulled Down And Transported Than A Ger, A Tent Can Be Pulled Down And Transported

(Tôi khônq nghĩ Stallone là 1 trong những diễn viên nam rất giỏi mặc mặc dù anh ấy diễn siêu hay trong những phim Rocky.)

2. Although many European film directors have gone to Hollywood to lớn make films, few have had as much success as Milos Forman.

(Mặc dù nhiều đạo diễn châu Âu đã đến Hollywood làm cho phim, nhưng mà rất không nhiều người có khá nhiều thành công như Milos Forman.)

3Despite having lớn work the next day, they watched films on DVD all night.

(Mặc cho dù phải thao tác vào ngày mai, tuy thế họ đã xem phim trên DVD trong cả đêm.)

4. Although he has performed excellently in many films, he has never won an Oscar for Best Actor.

(Mặc mặc dù anh ấy vẫn diễn xuất xuất sắc, cơ mà anh ấy không bao giờ giành được giải Oscar cho Diễn viên Xuất sắc đẹp nhất.)

5. In spite of beginning with a terrible disaster, the film has a happy ending. 

(Mặc dù ban đầu với một thảm họa khiếp khủng, tập phim vẫn có chấm dứt hạnh phúc.)


Bài 4


Video gợi ý giải


Task 4. Complete the sentences using although, despite, in spite of, however, or nevertheless. Sometimes, two answers are possible.

(Hoàn thành các câu sử dụng although, despite, in spite of, however hoặc nevertheless. Thỉnh thoảng, gồm hai câu trả lời là tất cả thể.) 

although

despite

in spite of

however

nevertheless

 

1. The film didn"t receive good reviews from critics.__________ , many people went lớn see it.

2.____________ the silly story, many people enjoyed the film.

3. They spent millions of dollars on making the film. ____________it wasn"t as successful as expected.

4._____________Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

5.______________the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

Lời giải đưa ra tiết:

1. However/ Nevertheless2. Despite/ In spite of3. However/ Nevertheless4. Although 5. Although

1. The film didn"t receive good review from critics. However/ Nevertheless, many people went to see it.

(Phim này sẽ không nhận được đánh giá tốt từ mọi nhà phê bình tuy nhiên nhiều tín đồ vẫn coi nó.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập giữa hai câu => However/ Nevertheless;

2. Despite/ In spite of the silly story, many people enjoyed the film.

(Mặc dù mẩu truyện thật ngớ ngẩn nghếch, nhưng nhiều người dân thích cỗ phim.)

Giải thích: Vì đằng sau là danh tự => Despite/ In spite of

3. They spent millions of dollars on making the film. However/ Nevertheless it wasn"t as successful as expected.

(Họ đã chiếm hữu hàng triệu đô la để triển khai phim này. Tuy nhiên, nó không thành công xuất sắc như mong đợi.)

Giải thích: chỉ quan hệ đối lập thân hai câu => However/ Nevertheless;

4. Although Jaws is one of Spielberg"s first films, it is one of his best.

(Mặc dù phim JAW là trong số những phim đầu tay của Spielberg, nó lại là một trong những phim hay duy nhất của ông.)

Giải thích: chỉ mối quan hệ đối lập thân hai thông tin trong và một câu => although

5. Although the film was a bit frightening, I really enjoyed it.

(Mặc cho dù phim hơi xứng đáng sợ, nhưng lại tôi thực sự đam mê nó.)


Bài 5


Video gợi ý giải


Task 5. Use your own ideas to lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner 

(Sử dụng ý riêng rẽ của em để kết thúc các câu sau. Tiếp đến so sánh những câu của em với chúng ta bè.)

1. I don"t really lượt thích the film although________________.

2. They spent a huge amount of money on the film. However, ________________.

3. The film was a great success in spite of________________.

4. The sound in the film is terrible. Nevertheless, ________________.

5. Although it is a horror film, ________________.

6. Despite his age________________.

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. I don"t really lượt thích the film although it stars many famous actors.

(Tôi thiệt sự không đam mê phim này mặc dù nó có rất nhiều diễn viên nổi tiếng.)

2. They spent a huge amount of money on the film. However, the film didn’t get the big success.

(Họ đã chiếm lĩnh một khoản tiền mập cho bộ phim. Tuy nhiên, tập phim không giành được thành công lớn.)

3.

Xem thêm: Cho 16.4 Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Axit

 The film was a great success in spite of being produced by an amateur producer.

(Phim này là 1 trong thành công lớn mặc dù được sản xuất bởi vì nhà cung ứng nghiệp dư.)