TIẾNG ANH 10 TRANG 13 TẬP 2

     

1. Look at the pictures. What is the person in each picture doing? vì chưng you think they are happy? Why? or Why not?

Nhìn các bức tranh. Tín đồ ở mỗi tranh ảnh đang làm gì? Bạn nghĩ về họ bao gồm đang hạnh phúc? tại sao?

*

2. Listen to the TV talk show. Who said what?

Click tại đây để nghe:

Lắng nghe đoạn show truyền hình. Ai đã nói loại gì?

1. Mr Pham Hoang

2. Mr Nguyen Nam

3. Ms Mai Lan

a. Women also work to nội dung the household financial burden with their husbands.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 trang 13 tập 2

b. Homemaking can"t only be the job of the wife.

c. A woman"s job is to look after everybody in the family & take care of the house.

d. Both husband và wife should join hands khổng lồ provide for the family & to make it happy.

e. In the family, the husband is the provider.

f. Women"s roles have changed.

Audio script

TV Host: Good evening, welcome to our Happy Family Programme. Our topic today is Roles in the Family", và our guests are Mr Pham Hoang, an artist, Mr Nguyen Nam, a teacher, & Ms Mai Lan, a doctor. Now, we"ll hear what they think the roles of the wife and husband are in the family nowadays. What vì you think about this, Mr Pham Hoang?

Mr Pham Hoang: Well, in my opinion, in the family, the husband is the provider while the wife is the homemaker. Her job is khổng lồ look after everybody in the family và take care of the house to make sure that it"s clean và neat, & that the family has good meals every day.

TV Host: So you mean the wife has to vì chưng most of the housework? What do you think, Ms Mai Lan?

Ms Mai Lan: Well, I don"t think so. Women"s roles have changed. They also work to mô tả the financial burden with their husbands, so their husbands should cốt truyện household duties with them.

TV Host: I see. What bởi vì you think, Mr Nguyen Nam?

Mr Nguyen Nam: I agree with Ms Mai Lan. Homemaking can"t only be the job of the wife or the husband. Both should join hands lớn provide for the family và to make it happy.

Key

1. Mr Pham Hoang. C,e

2. Ms Mai Lan. A,f

3. Mr Nguyen Nam. B,d 

3. Work in groups. Discuss the questions. Then, report your group"s opinions lớn the class.

Xem thêm: Tính Chất Tam Giác Cân: Lý Thuyết Và Các Tính Chất Của Tam Giác Cân

Làm câu hỏi theo nhóm. Luận bàn các câu hỏi. Rồi trình bày đối với tất cả lớp ý tưởng của group bạn.

1. Whose opinion vị you agree with?

2. What vị you think the roles of the wife & the husband should be? Give reason(s) for your opinion.

3. What roles vì chưng your mother & father perform in your family?

4. Are your mother and father happy about their roles? Why? or Why not? 

Culture

Read the two texts about family life in Singapore và in Viet phái mạnh then answer the questions.

Đọc 2 bài văn về đời sống gia đình ở Singapore và việt nam rồi trả lời các câu hỏi.

SINGAPORE

In Singapore today, people tend khổng lồ live in nuclear families which consist of parents and children. Families in Singapore are getting smaller.

Many children even grow up in single-parent homes. In most Singaporean families, both parents work. Very young children go to lớn nursery schools or stay trang chủ with a child-minder when their parents are at work. Old people usually live in their own homes or a nursing trang chủ if they cannot look after themselves. Singaporean parents try lớn spend their free time collaborating with the school in educating their children through the activities of the Parent support Group or Parent Teacher Association.

VIET NAM

The extended family, which consists of three or even four generations - great grandparents, grandparents, parents and children - is still very popular in Viet Nam. In most Vietnamese families, when both parents work, young children stay trang chủ and are looked after by their grandparents or great-grandparents. On the other hand, it is the duty of the young people khổng lồ take care of their elderly parents. A person will be considered ungrateful if he / she does not take good care of his / her parents or grandparents. Vietnamese parents often spend their miễn phí time helping their children with their homework or giving them advice on behaviour.

Dịch bài:

SINGAPORE

Ở Singapore ngày nay, fan ta có xu hướng sống trong những gia đình hạt nhân bao hàm bố mẹ và nhỏ cái. Những mái ấm gia đình ở Singapore vẫn trở nên nhỏ hơn. 

Nhiều trẻ nhỏ thậm chí mập lên vào những gia đình bố - mẹ 1-1 thân. Ở đa số các mái ấm gia đình Singapore, cả tía lẫn mẹ đều làm việc. Phần nhiều đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi đi học trường mẫu giáo hoặc ở nhà với fan giữ trẻ khi phụ huynh chúng đi làm. Tín đồ già thường xuyên sống vào nhà của mình hoặc viện chăm sóc lão trường hợp họ quan yếu tự chăm sóc được bạn dạng thân mình. Bố mẹ người Singapore nỗ lực để dành thời gian cung cấp trường học tập trong việc giáo dục con em mình mình thông qua các hoạt động vui chơi của Đội cung ứng Phụ Huynh hoặc cộng đồng Giáo viên Phụ huynh.

VIỆT NAM

Những mái ấm gia đình lớn, bao hàm 3 hay thậm chí còn 4 núm hệ - núm ông nỗ lực bà, ông bà, cha mẹ và con cháu - vẫn rất thịnh hành ở Việt Nam. Ở số đông các gia đình Việt Nam, lúc cả bố lẫn người mẹ đều làm việc, trẻ nhỏ dại ở nhà cùng được âu yếm bởi ông bà hoặc những cụ. Khía cạnh khác, nhiệm vụ của người trẻ là âu yếm cha bà mẹ họ. Một người sẽ được xem là vô ơn giả dụ họ ko thể quan tâm tốt cha mẹ, ông bà, hoặc nỗ lực của mình. Phụ huynh việt nam thường dành thời hạn rảnh rỗi hỗ trợ con dòng họ làm bài tập hoặc dậy con cách cư xử.

Xem thêm: Cách Tìm Chữ Số Tận Cùng Của Lũy Thừa Cực Hay, Chi Tiết, Chuyên Đề Tìm Chữ Số Tận Cùng

 

Questions

Answers

In Singapore 

In Viet Nam

What type of family is popular in the country?

 

 

Who takes care of young children when their parents are at work?

 

 

Who looks after elderly parents?

 

 

How vì the parents contribute lớn educating their children?

 

 

Key:

Questions

Answers

In Singapore

In Viet Nam

What type of 1 family is popular in the country?

nuclear family

extended family

Who takes care of young children when their parents are at work?

Nursery school or child-minder

Grandparents or great grandparents

Who looks after elderly parents?

Nursing homes

Their children

How vày the parents contribute to educating their children?

They take part in the activities of the Parent support Group or Parent Teacher Association.

kimsa88
cf68