These Countries Are _________ In Exporting Shrimps

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: These countries are _________ in exporting shrimps

These countries are _________ in exporting shrimps.

A. Prefer

B. Preference

C. Preferential

D. PreferentiallyMark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The minister ________ to lớn say whether all the coal mines would be closed.

A. refused

B. avoided

C. denied

D. bothered


*

Đáp án A

Refuse + to V = lắc đầu làm gì

Avoid + V-ing = tránh làm gì

Deny + V-ing = đậy nhận làm gì

Bother + to V = phiền làm cho gì

→ dùng “refused” để phù hợp ngữ cảnh

Dịch: cỗ trưởng lắc đầu cho chủ kiến liệu tất cả các mỏ than có khả năng sẽ bị đóng.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Most developing countries are in ________ of capital & technical assistance.

A. Lack

B. Need

C. Shortage

D. Excess


Chọn B.

Đáp án B.

Ta có: in need of sth: nên cái gì

Các câu trả lời khác 

A. Lack of sth: thiếu loại gì

C. A shortage of sth: thiếu vắng cái gì

D. An excess of sth: dư thừa dòng gì

Dịch: phần lớn các tổ quốc đang cải tiến và phát triển đều phải vốn cùng sự giúp sức về kỹ thuật.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

When asked about their preference for movies, many young people say that they are in favor ________ science fiction.

A. For

B. Of

C. In

D. With


Đáp án B

to be in favour of something/somebody: cỗ vũ ai hoặc loại gì, trong trường hòa hợp này rất có thể được hiểu với nghĩa


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My father has to work ________ a night shift once a week

A.

Xem thêm:

at

B. in

C. on

D. under


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions.

These chairs are ________ better than the others.

A. As

B. Very

C. Much

D. Either


Chọn câu trả lời C

much/far + tính từ so sánh hơn mang tính chất nhấn táo bạo hơn

dịch: những chiếc ghế này giỏi hơn các so với những cái ghế khác


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the following questions

Nowadays children prefer history ________ in more practical ways

A. be taught

B. teach

C. to be taught

D. to be teaching


Đáp án C

Cấu trúc thụ động với “prefer”: S + prefer(thì) + O + to be + PII

Dịch: Ngày nay bọn trẻ đam mê môn lịch sử dân tộc được dạy theo các cách thực tiễn hơn


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

In some most Asian countries women are undervalued và they never have the same ______ as men.

A. Formality

B. Basis

C. Limit

D. Status


Chọn D

A. Formality (n): hình thứcB. Basis (n): nền tảngC. Limit (n): giới hạnD. Status (n): tình trạng, vị thế xã hội

Dịch câu: Ở đa số các đất nước châu Á, thiếu phụ bị nhận xét thấp cùng họ hầu như không bao giờ được có vị thế xã hội như phái mạnh giới.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions

The ASEAN countries are going to________a resolution to establish a free trade zone

A. take 

B. pass 

C. bring 

D. order


Đáp án là B.

Xem thêm: Hành Vi Nào Là Vi Phạm Kỷ Luật, Vi Phạm Kỷ Luật Là Gì

Cụm tự pass a resolution: trải qua nghị quyết

Câu này dịch như sau: các nước Đông nam Á dự kiến thông qua một nghị định để thành lập khu thương mại tự do


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.