Giải Task 2 Sgk Trang 97 Unit 9 Lớp 10 Speaking

     
A. READING trang 94 sgk tiếng Anh 102. While you read trang 95 sgk tiếng Anh 10B. SPEAKING trang 97 sgk giờ Anh 10C. LISTENING trang 98 sgk giờ Anh 102. While you listen trang 98 sgk giờ đồng hồ Anh 10D. WRITING trang 99 sgk giờ đồng hồ Anh 10E. Language Focus trang 101 sgk tiếng Anh 102. Grammar and vocabulary trang 102 sgk tiếng Anh 10G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 9. Undersea world trang 94 sgk giờ Anh 10 bao gồm đầy đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập bao gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 10 với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, từ bỏ vựng,.. Sẽ giúp các em học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Giải task 2 sgk trang 97 unit 9 lớp 10 speaking


Unit 9. Undersea world – nhân loại dưới biển

A. READING trang 94 sgk giờ Anh 10

1. Before you read trang 94 sgk tiếng Anh 10

Work with a partner. Look at bản đồ and give the Vietnamese names for the oceans on the map.

(Làm câu hỏi với một bạn cùng học. Nhìn phiên bản đồ cùng viết tên những hải dương trên bạn dạng đồ bằng tiếng Việt.)

Answer: (Trả lời)

Arctic Ocean: Bắc Băng dương

Pacific Ocean: Thái Bình dương

Atlantic Ocean: Đại Tây dương

Indian Ocean : Ấn Độ dương

Antarctic Ocean: Nam Băng dương

Work with a partner: Look at the pictures below Can you name the sea animal in each picture? The firsl letter of the word has been given lớn help you.


(Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn các hình mặt dưới. Bạn có thể gọi tên động vật hoang dã biển làm việc mỗi hình không. Mẫu tự được cho sẽ giúp đỡ em.)

*

Answer: (Trả lời)

Seal Jellyfish Turtle Shark

Tạm dịch:

Seal: hải cẩu

Jellyfish: con sứa

Turtle: rùa biển

Shark : Cá mập


2. While you read trang 95 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the text and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm bài xích tập theo sau).

There is only one ocean. It is divided into five different parts: the Pacific, Atlantic, Indian, Antarctic, & Arctic Oceans. There are also many other smaller seas, gulfs và bays which khung part of them. Altogether they cover 75 percent of the earth’s surface. For centuries, people have been challenged by the mysteries that lie beneath the ocean. However, today’s scientists have overcome many of the challenges of the depth by using modern devices. They send submarines to lớn investigate the seabed & bring samples of marine life back khổng lồ the surface for further study. Satellite photographs provide a wide range of information, including water temperature, depth và the undersea populations. If modem giải pháp công nghệ did not exist, we would never have such precious information.

Marine plants and animals fall into three major groups. Some of them live on or depend on the bottom like the starfish. Some are swimming animals such as fishes & sharks that move independently of water currents while others are tiny organisms that are carried along by the currents lượt thích the jellyfish. Plants & animals of the sea, however small or oversized, all contribute khổng lồ its biodiversity. Unless this biodiversity were maintained, marine life would be at stake.

Dịch bài:

Chỉ bao gồm một đại dương duy nhất. Nó được chia thành năm phần khác nhau: thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, phái nam Băng Dương và Bắc Băng Dương. Cũng còn có khá nhiều biển, vùng, vịnh nhỏ tuổi hơn là 1 phần của các đại dương ấy. Những đại dương này chiếm 75% mặt phẳng trái đất. Nhiều thế kỷ nay những kín nằm sâu bên dưới lòng hải dương đã thử thách con người. Mặc dù nhiên, những nhà khoa học hiện nay với những trang thiết bị tân tiến đã thừa qua được những thách thức của đại dương. Con người đưa tàu ngầm đi khảo sát đáy biển khơi và gửi lên bờ số đông mẫu sinh vật biển cả để nghiên cứu và phân tích thêm. Phần lớn bức hình ảnh chụp tự vệ tinh hỗ trợ rất nhiều thông tin, bao gồm nhiệt độ nước biển, độ sâu và các cư dân bên dưới biển. Nếu không có những technology hiện đại, chúng ta sẽ chẳng khi nào có những thông tin quí giá bán như thế.


Động, thực vật biển lớn được tạo thành ba team chính. Team sống dựa vào và chịu ảnh hưởng vào tầng đáy như chủng loại sao biển. Nhóm động vật bơi như những loài cá với cá mập di chuyển không dựa vào vào dòng nước trong khi những loài sinh vật nhỏ bé không giống bị dòng nước cuốn trôi đi như loài sứa biển. Động thực vật biển mặc dù có kích thước nhỏ bé xuất xắc to quá độ lớn đều góp phần vào sự phong phú sinh học của biển. Giả dụ sự đa dạng sinh học này sẽ không được duy trì, sinh đồ gia dụng biển có khả năng sẽ bị đe dọa.

Task 1 trang 95 sgk giờ đồng hồ Anh 10

The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with one of them. There are more words than needed.

(Các từ vào khung xuất hiện thêm ở bài đọc. Điền mỗi chỗ trống với 1 trong các chúng. Có tương đối nhiều từ hơn bắt buộc thiết.)

gulf oversized biodiversity challenges

investigate tiny samples provide

1. Some plants and animals are referred lớn as________ organisms because they are extremely small.

2. Thanks to modern technology, scientists have been able to________ the life of plants & animals that live under the sea.

3. A ________ is a large area of sea that is partly surrounded by land.


4. ________ is a term that refers lớn the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

5. These scientists have collected different________ to analyse for their experiment.

Answer: (Trả lời)

1. Tiny 2. Investigate 3.gulf

4. Biodiversity 5. Samples

Tạm dịch:


1. Một số trong những thực thứ và động vật hoang dã được call là sinh vật nhỏ vì chúng cực kì nhỏ.

2. Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà kỹ thuật đã có thể điều tra cuộc sống của thực đồ gia dụng và động vật hoang dã sống bên dưới biển.

3. Vịnh là một khu vực rộng bự của biển khơi được bao bọc 1 phần bởi khu đất liền.

4. Đa dạng sinh học là 1 trong thuật ngữ đề cập đến việc tồn tại của những loại động vật hoang dã và thực vật khác nhau tạo buộc phải một môi trường cân bằng.

5. Những nhà kỹ thuật này đã thu thập các mẫu khác nhau để phân tích cho thí nghiệm của họ.

Task 2 trang 96 sgk giờ Anh 10

Read the passage again và then answer the following questions.

(Đọc lại đoạn văn và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. What percentage of the earth’s surface is covered by seas và oceans?

2. How bởi scientists now overcome the challenges of the depth?

3. What can submarines vì to help scientists know about the undersea world?

4. What can we learn from the satellite photos?

5. What are the three groups of marine plants and animal?

6. What would happen if the sea biodiversity were not maintained?

Answer: (Trả lời)

1. 75% of the earth’surface is covered by sea and oceans.

2. They now overcome the challenges of the depth by using modern devices.

3. They investigate the seabed and bring samples of the marine life back to lớn the surface for further study.

4. We can know a wide range of information, including water temperature, depth and the undersea population.

5. They are those that live on or depend on the bottom like the starfish, those that move independently of water currents và those that are carried along by the currents

6. The marine life would be at stake if the sea bioadversily was not maintained.

Tạm dịch:

1. Phần trăm mặt phẳng trái đất được che phủ bởi biển lớn và hải dương là bao nhiêu? ⇒ 75% bề mặt trái đất được bao phủ bởi đại dương và đại dương.

2. Làm nuốm nào để các nhà công nghệ vượt qua những thử thách của chiều sâu? ⇒ hiện thời họ thừa qua những thách thức của chiều sâu bằng cách sử dụng những thiết bị hiện tại đại.

3. Tàu ngầm có thể làm gì sẽ giúp các nhà công nghệ biết về núm giới dưới đáy biển? ⇒ Chúng điều tra đáy biển cả và đưa các mẫu sinh vật hải dương trở lại mặt phẳng để nghiên cứu sâu hơn.

4. Bạn có thể biết được gì từ các bức hình ảnh vệ tinh? ⇒ chúng ta cũng có thể biết những thông tin, bao gồm nhiệt độ nước, độ sâu với dân số dưới mặt đáy biển.

5. Bố nhóm thực trang bị và động vật hoang dã biển là gì? ⇒ bọn chúng là phần đa thứ sinh sống trên hoặc dựa vào vào đáy đại dương như con sao biển, những thứ di chuyển tự do với dòng nước và được sở hữu theo bởi vì dòng chảy

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều chủng loại sinh học đại dương không được duy trì? ⇒ các sinh thứ biển sẽ ảnh hưởng đe dọa nếu như sinh học biển khơi không được duy trì.

3. After you read trang 96 sgk tiếng Anh 10

Work in pairs. Complete the summary of the reading passage by filling in each blank with a word or phrase given in the hox below.

(Làm việc từng đôi. Điền bài bác tóm tắt của bài xích đọc bằng cách điền mỗi địa điểm trống với từ hoặc các từ được đến trong khung dưới )

plants and animals discoveries huge

closely connected modern three-quarters

mysterious biodiversity

Though covering (1)_______ of the earth’s surface, the ocean has remained (2) _______ to lớn us until recently.

With (3)_______ công nghệ we have now made important (4)_______ about the (5)_______ of marine lira

We have learnt that whether tiny or (6)_______ , all the (7)_______ of the sea are (8)_______ .

Answer: (Trả lời)

1. Three-quarters 2. Mysterious 3. Modern

4. Discoveries 5. Biodiversity 6. Huge

7. Plants and animals closely connected

Tạm dịch:

Mặc dù bao phủ ba phần tư bề mặt trái đất, biển khơi vẫn còn bí mật đối với chúng ta cho cho gần đây. Với công nghệ hiện đại, họ đã gồm có khám phá đặc biệt quan trọng về nhiều mẫu mã sinh học của sinh vật biển. Chúng ta đã biết được rằng dù bé dại hay to, toàn bộ các chủng loại thực đồ dùng và động vật biển phần đa được kết nối chặt chẽ.

B. SPEAKING trang 97 sgk tiếng Anh 10

1. Task 1 trang 97 sgk tiếng Anh 10

Below are some actions that would be taken khổng lồ protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance & then say what we should or should not do

(Dưới đây là những hành động nên được tiến hành để đảm bảo các đại dương. Thao tác từng đôi. Xếp các hành động theo lắp thêm tự quan trọng và sau đó nói hầu hết gì họ không cần làm.)

□ a) Place rubbish and plastic bags in proper dustbins.

□ b) Use water sparingly và do not pollute it.

□ c) vì chưng not fish for species that are limited, threatened or endangered.

□ d) Dispose of fishing lines & nets properly, not in or near the water.

□ e) vị not use herbicides, pesticides & fertilizers that harm the environment.

□ f) Learn all you can about the oceans.

□ g) Keep only the fish that you will eat; release the rest.

□ h)Be a smart shopper & choose your seafood responsibly.

Answer: (Trả lời)

1 – f) I think action (f) is the most important because if we learn all about the oceans we can we’ll understand their values và try khổng lồ protect them.

⟹ We should learn all about the oceans.

2 – e) We should not use herbicides, pesticides & fertilizers that harm the environment.

3 – c) We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.

4 – d) We should dispose of fishing lines and nets properly.

5 – g) We should keep only the fish we will eat & release the rest.

6 – a & b) We should place rubhlish and plastic bags in proper dustbins & use watter sparingly and do not pollute it.

7 – h) We should choose our seafood responsibly.

Tạm dịch:

□ a) Đặt rác và túi ny lông vào thùng rác say đắm hợp.

□ b) thực hiện nước một cách tiết kiệm ngân sách và chi phí và không gây ô nhiễm.

□ c) Không đánh bắt cá cá cho các loài bị hạn chế, bị rình rập đe dọa hoặc bị ăn hiếp dọa.

□ d) bỏ bỏ những dây câu và lưới đúng cách, ko ở vào hoặc ngay gần nước.

□ e) Không sử dụng thuốc diệt cỏ, dung dịch trừ sâu cùng phân bón tạo hại cho môi trường.

□ f) mày mò tất cả các chúng ta cũng có thể về các đại dương.

□ g) Chỉ giữ cá mà các bạn sẽ ăn; giải hòa phần còn lại.

□ h) Hãy là người mua sắm thông minh và lựa chọn hải sản của chúng ta một cách có trách nhiệm.

***

1 – f) Tôi nghĩ hành vi (f) là đặc biệt nhất chính vì nếu họ học toàn bộ về đại dương, chúng ta có thể hiểu quý hiếm của chúng và nuốm gắng đảm bảo chúng.

⟹ chúng ta nên tò mò tất bao gồm cả đại dương.

2 – e) bọn họ không nên sử dụng thuốc khử cỏ, thuốc trừ sâu với phân bón khiến hại mang đến môi trường.

3 – c) chúng ta không đề nghị đánh bắt những loài hiếm, bị đe dọa hoặc hiện nay đang bị nguy hiểm.

4 – d) bọn họ nên vứt bỏ những dây câu và lưới đúng cách.

5 – g) chúng ta chỉ bắt buộc giữ cá mà bọn họ sẽ nạp năng lượng và hóa giải phần còn lại.

6 – a và b) họ nên để túi bằng nhựa trong thùng rác thích hợp và sử dụng ít hơn và không khiến ô nhiễm.

7 – h) họ nên chọn hải sản một cách tất cả trách nhiệm.

2. Task 2 trang 97 sgk giờ đồng hồ Anh 10


Work in groups. Below are some threats khổng lồ the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur và offer some possible solutions.

(Làm việc từng nhóm. Dưới đây là một số tác hại cho sức khỏe của những đại dương. Thảo luận những hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra và giới thiệu một sô phương án có thể tiến hành được)

1. Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass and cigarette butts.

2. Whales & sharks are still hunted for food, medicine, & other products.

3. Explosives are used lớn catch fish và other sea animals.

4. Oil is spilled from tankers.

Answer: (Trả lời)

A: Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass và cigarette butts. This makes the sea polluted and endanger sea plants and animals.

B: & we should clean up beaches và tell people not khổng lồ litter them.

C: We also should phối up posters at holiday resorts, especially on the beaches, và have the chiến dịch of “Keep our environment clean và beautiful” in schools, that is we should educate children & people about a clean and healthy environment.

A: Whales và sharks are still hunted for food, medicine & other products.

B: This makes these sea animals extinct some day.

C: So all governments should have laws that prohibit the hunt for these endangered sea animals for any purpose. Và I think restaurants in the world don’t serve the food made from these animals’ meat.

Tạm dịch:

1. Bãi biển chứa đầy túi nhựa, chất liệu thủy tinh và điếu thuốc lá.

2. Cá voi cùng cá béo vẫn bị tìm kiếm và săn lùng vì thức ăn, thuốc cùng các thành phầm khác.

3. Chất nổ được áp dụng để bắt cá và những động vật biển khác.

4. Dầu tràn tự tàu chở dầu.

A: bãi tắm biển chứa đầy túi nhựa, miếng kính với điếu thuốc lá. Điều này tạo cho biển bị ô nhiễm và độc hại và gây gian nguy cho thực đồ và động vật hoang dã biển.

B: Và bọn họ nên dọn dẹp những bãi tắm biển và bảo mọi fan không xả rác ra chúng.

C: chúng ta cũng đề nghị dựng áp phích tại các khu ngủ mát, đặc biệt là trên bến bãi biển, và gồm chiến dịch “Giữ môi trường thiên nhiên của chúng ta sạch sẽ với xinh đẹp” trong trường học, đó là giáo dục và đào tạo trẻ em với con bạn về một môi trường thiên nhiên sạch sẽ với lành mạnh.

A: Cá voi với cá lớn vẫn bị săn lùng để lấy thực phẩm, dung dịch men và các thành phầm khác.

B: Điều này khiến cho những loài động vật biển này tốt chủng một ngày nào đó.

C: vày vậy, tất cả các chính phủ nên có luật cấm săn bắt cho những loài động vật biển đang bị đe dọa này vì ngẫu nhiên mục đích nào. Cùng tôi nghĩ rằng các nhà hàng trên trái đất không giao hàng thức ăn làm tự thịt của các động thứ này.

3. Task 3 trang 97 sgk tiếng Anh 10

Report lớn the class what your group has discussed.

(Tường thuật mang đến lớp đều gì đội của em đang thảo luận.)

Answer: (Trả lời)

My group has discussed the threats khổng lồ beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass và cigarette buits, …etc… và we think that in order to rescue beaches, we should clean them up và at the same time tell everybody not to lớn litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to lớn our life! & this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.

Tạm dịch:

Nhóm của tớ đã bàn luận về các tác hại đến các bãi biển hiện giờ đang bị độc hại với toàn bộ các loại rác như túi nhựa, miếng kính với điếu dung dịch lá, vv. Và chúng tôi nghĩ rằng nhằm cứu những bãi biển, họ nên làm cho sạch bọn chúng và mặt khác bảo mọi fan không xả rác rến ra chúng. ở kề bên đó, bọn họ nên giáo dục cho mọi bạn về tầm đặc trưng của một môi trường thiên nhiên lành khỏe khoắn đối với cuộc sống đời thường của chúng ta! Và dự án công trình này yêu cầu được tiến hành trong những trường học nhằm học sinh bé dại có thể bao gồm thói quen tốt về bảo tồn môi trường thiên nhiên từ lúc còn nhỏ.

C. LISTENING trang 98 sgk giờ đồng hồ Anh 10

1. Before you listen trang 98 sgk tiếng Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions.

(Làm việc từng đôi. Luận bàn những câu hỏi sau.)

1. Vì you think whales are fish? Why (not)?

2. Why do people keep hunting whales?

Answer: (Trả lời)

1. No. Whales are not fish; they are mammals because they raise their young ones on milk.

2. Because whales can produce food, oil, leather & other products for man.

Tạm dịch:

1. Chúng ta có nghĩ cá voi là cá không? nguyên nhân (không)? ⇒ Không. Cá voi chưa hẳn là cá; chúng là động vật có vú vì chưng chúng nuôi những bé của chúng bằng sữa.

2. Lý do người ta săn cá voi? ⇒ vì chưng cá voi có thể sản xuất thực phẩm, dầu, da cùng các sản phẩm khác cho nhỏ người.

2. While you listen trang 98 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Audio script: (Bài nghe)

Whales are mammals that lives in the water. Some whales are huge. The blue whale, for example, grows lớn 30 meters in length and over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales lượt thích to feed in the cold oceans where there is a lot of krill – their favorite food. Cold waters in the North & South Atlantic Ocean & the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known to lớn migrate into warm waters to bear their calves.

Whale populations decrease quickly due lớn heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission to lớn stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed lớn hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken to lớn protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Xem thêm: Tại Sao Chó Đến Nhà Thì Sang ": Nghe Cổ Nhân Giải Thích, Hậu Thế Trầm Trồ

Dịch bài:

Cá voi là động vật hoang dã có vú sống trong nước. Một số cá voi cực kỳ lớn. Ví dụ, cá voi xanh, lâu năm tới 30 mét và nặng rộng 200 tấn. Nó là loài rượu cồn vật lớn số 1 từng sinh sống trên trái đất. Cá voi cũng hoàn toàn có thể là loài động vật hoang dã thông minh độc nhất vô nhị trong đại dương.

Cá voi thích hợp ăn trong những đại dương lạnh, nơi có khá nhiều nhuyễn thể – thức ăn mếm mộ của chúng. Nước lạnh làm việc Bắc và Nam Đại Tây Dương với Bắc và Nam Thái tỉnh bình dương là nơi mang đến ăn giỏi cho cá voi. Một số cá voi theo thông tin được biết là thiên di vào vùng nước nóng để nuôi con.

Quần thể cá voi giảm tốc khá nhanh do áp lực nặng nề săn bắn nặng nề. Các nhóm bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban Cá voi quốc tế hoàn thành hầu hết những cuộc săn bắt cá voi. Tuy nhiên, các thợ săn bạn Mỹ phiên bản địa, chẳng hạn như Eskimos, vẫn được phép săn một trong những cá voi có giới hạn để nuôi sống cộng đồng của họ. Nếu không có biện pháp hiệu quả nào được thực hiện để đảm bảo cá voi, những con vật hoàn hảo này sẽ bặt tăm mãi mãi.

Task 1 trang 98 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Listen to lớn some information about whales và dccide whether the following statements are true(T) or lalse(F).

(Nghe một số thông tin về cá voi với quvết định phần lớn câu sau đúng(T) giỏi sai(F).)

1. The whale is the third largest animal that has ever lived on Earth.

2. Whales are said lớn be the most intelligent animals in the ocean.

3. Some whales are known lớn move into warm waters to lớn give birth.

4. Whales are in danger because of the increase in population of other sea animals.

5. Some people are still killing whales for food.

Answer: (Trả lời)

1. F; 2. T; 3. T; 4. F; 5. T

Tạm dịch:

1. Cá voi là loài động vật lớn sản phẩm ba đã từng có lần sống trên Trái Đất.

2. Cá voi được cho là loài động vật thông minh nhất trong đại dương.

3. Một số cá voi theo thông tin được biết là dịch rời vào vùng nước nóng để sinh nở.

4. Cá voi đang chạm mặt nguy hiểm do sự gia tăng dân số của các loài động vật hoang dã biển khác.

5. Một số trong những người vẫn sẽ giết cá voi nhằm ăn.

Task 2 trang 98 sgk giờ Anh 10

Listen again và then answer the following questions.

(Nghe lại và kế tiếp trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is the length và weight of the xanh whale?

2. Why bởi vì whales like to feed in the cold oceans?

3. According to the listening passage,what are the food feeding grounds for world?

4. What is the main reason for the decrease in whale populations ?

5. What have convervation groups asked the International Whaling Comission khổng lồ do?

6. What would happen if we didn’t take any measures lớn protect whales?

Answer: (Trả lời)

1. A blue whale can grow khổng lồ 30 meters in length & over 200 tons in weight.

2. Because there’s a lot of krill there, their favourite food.

3. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean & the North and South Pacific Ocean are their good feeding grounds.

4. Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.

5. They have asked the International Whaling Commission to lớn stop most whaling.

6. If we didn’t take any measure to lớn protect whales, they would disappear forever soon.

Tạm dịch:

1. Chiều lâu năm và cân nặng của cá voi xanh là? ⇒ Cá voi xanh có thể dài cho tới 30 mét với nặng hơn 200 tấn.

2. Lý do cá voi yêu thích ăn trong số đại dương lạnh? ⇒ cũng chính vì có không ít nhuyễn thể sống đó, thực phẩm yêu mến của chúng.

3. Theo bài bác nghe, khu vực cho ăn uống của nhân loại là? ⇒ Nước lạnh sinh sống Bắc với Nam Đại Tây Dương cùng Bắc với Nam Thái tỉnh bình dương là địa điểm cho ăn tốt.

4. Tại sao chính của việc giảm quần thể cá voi là gì? ⇒ Săn phun nặng vật nài là vì sao chính có tác dụng giảm số lượng cá voi.

5. Các nhóm đang yêu ước Uỷ ban cá voi thế giới làm gì? ⇒ Họ vẫn yêu mong Ủy ban cá voi quốc tế xong xuôi hầu hết các cuộc săn bắt cá voi.

6. Điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta không thực hiện bất kỳ biện pháp làm sao để đảm bảo an toàn cá voi? ⇒ Nếu bọn họ không thực hiện bất kỳ biện pháp làm sao để đảm bảo an toàn cá voi, bọn chúng sẽ sớm đổi thay mất.

3. After you listen trang 99 sgk giờ Anh 10

Work in groups. Talk about whales, using the following clues.

(Làm vấn đề theo nhóm. Nói tới cá voi, dùng các từ gợi nhắc sau.)

their length & weight

their feeding grounds và food

the reasons for protecting whales

Answer: (Trả lời)

Whales are very big. They’re the largest sea animals. They’re about 30 metres long và weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North ind South Atlantic & the North and South Pacific Oceans because in these water currents there’s a lot of krill- their favourite food. Now, Conservation Groups are irying to lớn protect whale population from being exinct.

Tạm dịch:

Cá voi cực kỳ lớn. Chúng là loài động vật hoang dã biển béo nhất. Bọn chúng dài khoảng chừng 30 mét và nặng khoảng tầm 200 tấn. Khoanh vùng cho ăn uống của chúng nằm trong vùng biển lớn lạnh ở bắc nam Đại Tây Dương và Bắc với Nam Thái bình dương vì trong những dòng nước này có rất nhiều món ăn yêu quý của chúng. Bây giờ, những nhóm bảo đảm đang kêu gọi đảm bảo an toàn dân số cá voi khỏi bị giỏi chủng.

D. WRITING trang 99 sgk tiếng Anh 10

Describing information from a table (Mô tả tin tức từ bảng)

1. Task 1 trang 99 sgk tiếng Anh 10

Work in pairs. Read the mô tả tìm kiếm of the sperm whale và then complete the table that follows.

(Làm câu hỏi từng đôi. Đọc biểu thị cá công ty táng và tiếp nối điền bảng kèm theo.)

Sperm whales are the biggest animals on Earth that have teeth. They are carnivores, which means they eat meat. Although sperm whales can he found in all oceans, they prefer the waters with high squid populations, which are their main diet. A sperm whale can cat up to lớn 1,500 kg of food each day. Sperm whales are big animals. The males can grow up to lớn 18 metres long and weigh up lớn 54,000 kg while the females are a bit smaller with a length of 12 metres and a weight of 17,000 kg. A female sperm whale gives birth to lớn one calf every five khổng lồ seven years after a gestation period of fourteen lớn nineteen months. The life span of sperm whales can be up lớn sixty or seventy years. It is interesting to lớn know that they also have the largest brain of any mammals. Sperm whale populations are at risk due to hunting và their accidental entrapment in fishing nets.

Dịch bài:

Cá công ty táng là loại động vật có răng lớn nhất trên trái đất. Bọn chúng là động vật ăn thịt. Tuy vậy cá công ty táng sống sinh sống khắp các đại dương nhưng chúng thích vùng nước có rất nhiều mực, thức ăn chính của chúng. Hằng ngày một con Cá công ty táng có thể ăn cho 1.500 kg thức ăn. Cá bên táng là loài động vật hoang dã khổng lồ. Một con cá đực rất có thể dài đến 18m, nặng tới 54.000kg trong những lúc con loại thì nhỏ hơn một chút ít với chiều dài 12m, nặng trĩu 17.000kg. Cứ năm mang lại bảy năm, Cá đơn vị táng loại sinh nhỏ sau thời hạn mang thai từ 14 mang lại 19 tháng. Tuổi thọ của Cá đơn vị táng rất có thể đến 60 hay 70 năm. Điều thú vị là chúng cũng là loài động vật hoang dã có vú bao gồm bộ não mập nhất, con số Cá đơn vị táng vẫn bị đe dọa do sự săn bắt của con bạn hay do chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

SPERM WHALE

RANGE và HABITAT
SIZE
FEEDNG HABITS
OFFSPRING
LIFE SPAN
SPECIAL FEATURES
CONVERSATION CONCERNS

Answer: (Trả lời)

SPERM WHALE

RANGE và HABITATAll oceansPrefer waters with high squid populations
SIZEMale: 18m in length; 54.000kg in weightFemale: 12m in length; 17.000kg in weight
FEEDING HABITSCarnivores; eat mainly squidEat up khổng lồ 1.500kg of food daily
OFFSPRINGGive birth to one calf every 5-7 yearsGestation period: 14-19 months
LIFE SPANUp to lớn 60 – 70 years
SPECIAL FEATURESBiggest animals that have teeth on EarthHave the largest brain of all mammals
CONVERSATION CONCERNSAt risk due to hunting và accidental fishing net entrapment

Tạm dịch:

Cá đơn vị táng

PHẠM VI và NƠI SỐNGTất cả đại dươngƯu tiên các vùng nước tất cả quần thể mực cao
KÍCH CỠĐực: lâu năm 18m; nặng 54.000kgCái: lâu năm 12m; nặng nề 17.000kg
THÓI thân quen ĂN UỐNGĐộng vật ăn thịt; ăn hầu hết là mựcĂn buổi tối đa 1.500kg thức nạp năng lượng mỗi ngày
CON CÁISinh một nhỏ sau mỗi 5-7 nămThời gian sở hữu thai: 14-19 tháng
VÒNG ĐỜILên mang đến 60 – 70 năm
ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆTĐộng vật lớn số 1 có răng trên trái đấtCó bộ não lớn nhất trong toàn bộ động vật gồm vú
QUAN NGẠIRủi ro vì chưng săn bắt và đánh bắt bằng lưới tấn công cá ngẫu nhiên

2. Task 2 trang 100 sgk tiếng Anh 10

The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

(Bảng sinh hoạt trang kế cho tin tức về cá heo. Viết một đoạn văn biểu hiện sự kiện và con số được cung ứng ở bảng.)

Answer: (Trả lời)

Dolphins are mammals, not fish, but they live in water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans worldwide, but they prefer coastal waters & bays. Dolphins’ size vary according to lớn their species. The smallest dolphin is about 50 Kilograms in weight & 1.2 metres in length, meanwhile the largest dolphin can weigh up lớn 8.200 kilograms & be 10 metres long. Dolphins are canivores & eat mainly fish. A female dolphin gives birth khổng lồ one calf every two years after a gestation period of eleven lớn twelve years. The life span of Dolphins can be from twenty-five lớn sixty-five years, and some species can even live longer. Dolphin population is at stake due to the pollution of their habitats & accidental entrapment in fishing nets.

Tạm dịch:

Cá heo là động vật có vú, không hẳn cá, nhưng chúng sống trong nước. Cá heo là giữa những động đồ vật thông minh duy nhất trên Trái đất. Tuy vậy chúng có thể được tìm thấy ở tất cả các biển lớn trên toàn cầm cố giới, nhưng bọn chúng thích nước biển cả và vịnh ven bờ biển hơn. Size của cá heo biến đổi tùy theo chủng loại của chúng. Cá heo nhỏ tuổi nhất tất cả trọng lượng khoảng tầm 50 kg với chiều dài 1,2 mét, trong khi đó cá heo béo nhất hoàn toàn có thể nặng tới 8.200 kg cùng dài 10 mét. Cá heo là động vật hoang dã ăn thịt cùng ăn đa phần là cá. Một bé cá heo cái sinh ra một nhỏ sau mỗi hai năm sau 1 thời kỳ mang thai trường đoản cú mười một mang lại mười nhị năm. Tuổi lâu của cá heo hoàn toàn có thể là từ nhì mươi lăm cho sáu mươi lăm năm, và một số loài thậm chí hoàn toàn có thể sống lâu hơn. Con số cá heo bị doạ doạ bởi vì sự ô nhiễm và độc hại môi trường sống của bọn chúng và bẫy trong lưới tấn công cá.

E. Language Focus trang 101 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Pronunciation: / iə / – / eə / – / ʊə /

Grammar and vocabulary:

1. Should

2. Conditional sentence type 2

1. Pronunciation trang 101 sgk tiếng Anh 10

Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

/ iə // eə // ʊə /
herepairpoor
dearchairsure
clearsquaretour
ideawhereusual
cheerupstairscasual
atmospherecarefullyactually

Practise these sentences. (Luyện tập các câu sau)

1. Let’s have some beer, dear.

2. What a good idea! The atmosphere here is very clear.

3. Where are my shoes? They are nowhere here.

4. Have you looked carefully everywhere?

5. I am sure he is far from poor.

6. Well, actually he usually wears casual clothes.

Tạm dịch:

1. Hãy uống một không nhiều bia nhé.

2. Thật là một trong những ý tưởng hay! bầu không khí tại chỗ này rất vào lành.

3. Giầy của tôi ngơi nghỉ đâu? Chúng không có ở đây.

4. Các bạn đã xem xét cẩn trọng ở khắp đầy đủ nơi?

5. Tôi chắc chắn rằng rằng anh ta không nghèo.

6. Vâng, thực tế anh ấy hay mặc áo quần bình thường.

2. Grammar and vocabulary trang 102 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Exercise 1 trang 102 sgk giờ đồng hồ Anh 10

For each situation in brackets, write a sentence with should or shouldn’t + one of the phrases in the box below.

(Viết một câu với should hoặc shouldn’t + trong những cụm từ trong khung bên dưới cho mỗi tình huống trong ngoặc).

go away for a few days go to lớn bed so late

look for another job put some pictures on the walls

take a photograph use her oto so much

1. (Liz needs a change.) She should go away for a few days.

2. (My salary is very low.) You_______

3. (Jack always has difficulty getting up.) He________

4. (What a beautiful view!) You________

5. (Sue drives everywhere. She never walks.) She_______

6. (Bill’s room isn’t very interesting.) He ________ .

Answer: (Trả lời)

1. We should go away for a few days.

2. You should look for another job.

3. He shouldn’t go lớn bed so late.

4. You should take a photograph of it

5. She shouldn’t use her oto so much.

6. He should put some pictures on the walls.

Tạm dịch:

1. Họ nên đi xa vài ngày.

2. Bạn nên tìm một công việc khác.

3. Anh ấy tránh việc đi ngủ vượt muộn.

4. Bạn nên chụp một bức ảnh về nó

5. Cô ấy tránh việc sử dụng xe pháo hơi của chính bản thân mình quá nhiều.

6. Ông nên được sắp xếp một số hình ảnh trên những bức tường.

Exercise 2 trang 102 sgk giờ đồng hồ Anh 10

Read the situations và write sentences with I think / I don’t think… should…

(Đọc những tình huống và viết câu cùng với I think/I don’t think … should…)

1. Peter & Judy are planning khổng lồ get married. You think it’s a bad idea. (get married)

I don’t think they should get married.

2. You don’t like smoking, especially in restaurants. (be banned)

I think ________________ .

3. I have a very bad cold but I plan to lớn go out this evening. You don’t think this is a good idea.

You say to lớn me: (go out)__________________ .

4. You are fed up with the boss. You think he has made too many mistakes.

(resign)________________ .

Answer: (Trả lời)

1. I don’t think they should get married

2. I think smoking should be banned, especially in restaurants.

3. I think you shouldn’t go out this evening.

4. I think the quái vật should resign.

Tạm dịch:

1. Peter cùng Judy đã lên planer kết hôn. Chúng ta nghĩ đó là một ý tưởng tồi. Tôi không nghĩ là họ phải kết hôn

2. Các bạn không mê thích hút thuốc đặc biệt là ở nhà hàng. Tôi nghĩ rằng hút thuốc đề xuất bị cấm, đặc biệt là trong những nhà hàng.

3. Tôi bị cảm nặng trĩu nhưng về tối nay tôi định ra ngoài. Các bạn không nghĩ kia là ý kiến hay. Tôi nghĩ các bạn không nên đi chơi tối nay.

4. Các bạn phát chán với sếp của mình. Chúng ta nghĩ ông ấy có rất nhiều lỗi lầm. Tôi cho là ông chủ cần từ chức.

Exercise 3 trang 103 sgk tiếng Anh 10

Pul the verbs into the correct form.

(Viết hễ từ đúng dạng).

1. They would be rather offended if I didn’t go to see them, (not/go)

2. If you exercised more, you would feel better. (feel)

3. If I were offered the job, I think I ________ it. (take)

4. I’m sure Amy will lend you the money. I’d be very surprised if she ________ (refuse)

5. If I sold my car, I________ much money for it. (not/get)

6. A lot of people would be out of work if the factory________ . (close down)

7. What would happen if I ________ that red button? (press)

8. Liz gave me this ring. She ________ very upset if I lost it. (be)

9. Mark & Carol are expecting us. They would be disappointed if we ________ . (not/ come)

10. Would Tim mind if I________ his bicycle without asking him? (borrow)

11. If somebody________ in here with a gun, I’d be very frightened. (walk)

12. I’m sure Sue________ if you explained the situation khổng lồ her. (understand)

Answer: (Trả lời)

1. Didn’t go 2. Would feel 3. Would take

4. Refused 5. Wouldn’t get 6. Closed down

7. Pressed 8. Would be 9. Didn’t come

10. Borrowed 11. Walked 12. Would understand

Tạm dịch:

1. Họ sẽ bị xúc phạm nếu tôi không đến gặp gỡ họ.

2. Nếu như bạn tập thể dục các hơn, các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

3. Nếu tôi được mời có tác dụng việc, tôi nghĩ về tôi sẽ nhận nó.

4. Tôi chắc chắn rằng Amy sẽ cho bạn mượn tiền. Tôi đã rất kinh ngạc nếu cô ấy trường đoản cú chối.

5. Ví như tôi buôn bán xe, tôi sẽ không còn kiếm được rất nhiều tiền.

6. Rất nhiều người đã mất việc nếu xí nghiệp đóng cửa.

7. Điều gì sẽ xẩy ra nếu tôi thừa nhận nút màu sắc đỏ?

8. Liz đã mang đến tôi dòng nhẫn này. Cô ấy đã rất bế tắc nếu tôi mất nó.

9. Mark với Carol đang ước ao chúng tôi. Chúng ta sẽ bế tắc nếu công ty chúng tôi không đến.

10. Liệu Tim bao gồm phiền không nếu như tôi mượn xe đạp mà ko hỏi anh ta?

11. Trường hợp ai đó bước vào chỗ này với một khẩu súng, tôi sẽ rất sợ hãi.

12. Tôi chắc hẳn rằng Sue đang hiểu nếu như bạn phân tích và lý giải tình hình mang lại cô ấy.

F. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

– undersea <‘ʌndəsi:> (a): dưới mặt biển

– ocean <‘əʊ∫n> (n): đại dương, biển

– Pacific Ocean (n): Thái Bình Dương

– Atlantic Ocean <ət’læntik’ou∫n> (n): Đại Tây Dương

– Indian Ocean <‘indjən’ou∫n> (n): Ấn Độ Dương

– Antarctic <æn’tɑ:ktik>(a) (thuộc): phái nam Cực

+ Antarctic Ocean (n): phái nam Băng Dương

– Arctic <‘ɑ:ktik>(adj) (thuộc): Bắc Cực

+ Arctic Ocean (n): Bắc Băng Dương

– gulf (n): vịnh.

Eg: the Gulf of Mexico: vịnh Mê-hi-cô

– altogether <,ɔ:ltə’geđə> (adv): hoàn toàn, đầy đủ

– percent (n): phần trăm

+ percentage : (n) tỷ lệ

– surface <‘sə:fis> (n): bề mặt.

Eg: the surface of the ball: bề mặt của một quả bóng

– century <‘sent∫əri> (n): thời kỳ 100 năm; thế kỷ.

Eg:The 20th century: Thế kỷ 20 (từ 1900 đến 1999)

– mystery <‘mistəri> (n): điều huyền bí, điều thần bí

+ mysterious (adj)

– beneath (prep): ở dưới, thấp kém

– overcome <,ouvə’kʌm> (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắng

– depth (n): chiều sâu, bề sâu.

Eg: the depth of a river: chiều sâu của con sông

– submarine <,sʌbmə’ri:n>(n): (hàng hải) tàu ngầm

– investigate (v) : khám phá

– seabed <‘si:’bed> (n): đáy biển

– sample <‘sɑ:mpl> (n): mẫu; vật mẫu

– marine (adj) (thuộc): biển; gần biển

– satellite <‘sætəlait> (n): vệ tinh

– range (n)loại.

Eg: a wide range of prices: đủ loại giá

– include (v): bao gồm, gồm có =to involve

– temperature <‘temprət∫ə> (n): (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nước..)

Eg: to lớn keep the house at an even temperature: giữ ngôi nhà ở nhiệt độ đều đều

– population <,pɔpju’lei∫n> (n): dân cư

– exist (v): đã sống; tồn tại

+ existence (n): sự tiếp tục cuộc sống; sự sống sót

– precious <‘pre∫əs> (adj) quý, quý giá, quý báu.

Eg: precious metals: kim loại quý

– fall into…(v): được phân tách thành

– bottom <‘bɔtəm> (n): phần dưới cùng; đáy; đáy biển.

– starfish <‘stɑ:fi∫> (n): (số nhiều: starfish) sao biển

– shark <∫ɑ:k> (n): cá mập

+ man-eating shark: cá mập trắng

– independently <,indi’pendəntli> (adv): độc lập

– current <‘kʌrənt> (n): dòng (nước)

– organism <‘ɔ:gənizm> (n): cơ thể; sinh vật

Eg: He ‘s studying the organisms in water: ông ta sẽ nghiên cứu các sinh vật ở dưới nước

– carry along (v): cuốn theo

– jellyfish <‘dʒelifi∫> (n): con sứa

– oversized <‘ouvəsaizd> (adj): quá khổ, ngoại khổ

– contribute (v): đóng góp, góp phần

– biodiversity <,baioui dai’və:siti> (n): phong phú và đa dạng sinh học

– maintain (v): duy trì

– at stake: thua, đang lâm nguy, đã bị ăn hiếp doạ

– refer khổng lồ (v): quy, quy vào

– balanced <‘bælənst> (adj): cân bằng, ổn định

– analyse <‘ænəlaiz> : analyze <‘ænəlaiz> (v): phân tích

– experiment (n): cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Kết cấu với hễ từ khuyết thiếu hụt “should”

– sử dụng should để lấy ra lời khuyên

Ví dụ: You should see a doctor.

You shouldn’t carry heavy things.

– áp dụng should để lấy ra ý kiến hoặc đề nghị

Ví dụ: He should resign now.

– cần sử dụng trong thắc mắc để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu cứng cáp chắn

Ví dụ: How should I know?

– dùng với các đại từ ngờ vực như what, where, who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”

Ví dụ: I was thinking of going to lớn see Jones when who should appear but Jones himself.

Công thức:

Khẳng định: S + should + V + …

Phủ định: S + shouldn’t + V + …

Câu hỏi: Should + S + V + … ?

2. Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 có cách gọi khác là câu điều kiện không có thực ở hiện nay tại. Điều kiện ko thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước ý muốn trái ngược với yếu tố hoàn cảnh hiện tại.

Công thức: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ: Were + S + to + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Xem thêm: Một Khung Dây Dẫn Hình Vuông Cạnh A=20Cm, Service Unavailable

Were I khổng lồ learn Russian, I would read a Russian book.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập vào Unit 9. Undersea world trang 94 sgk tiếng Anh 10 đầy đủ, gọn nhẹ và đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!