Soạn Tiếng Anh 12 Unit 4 Language Focus

     

Fill in each blank with the simple present passive size of the verb in brackets. (Điền mỗi chỗ trống với dạng hiện tại bi rượu cồn của độnạ từ trong ngoặc.)


Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Listen & repeat.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 12 unit 4 language focus

(Nghe với nhắc lại.)

algebra /ˈældʒɪbrə/: đại số 

chemistry /ˈkemɪstri/: hóa học 

computing /kəmˈpjuːtɪŋ/: tin học

carefully /ˈkeəfəli/: cẩn thận

academic /ˌækəˈdemɪk/: học thuật

cinema /ˈsɪnəmə/: rạp chiếu phim

politics /ˈpɒlətɪks/: chính trị

primary /ˈpraɪməri/: tiểu học

compulsory /kəmˈpʌlsəri/: bắt buộc

physical /ˈfɪzɪkl/: thể chất

statistics /stəˈtɪstɪk/: thống kê

September /sepˈtembə(r)/: tháng 9

 

Practise reading these sentences

(Luyện tập đọc các câu sau.)

The academic school year generally commences in September.

(Năm học tập học thường ban đầu vào mon Chín.)

The typical school day normally finishes at 3.00 p.m. In England.

(Một ngày sinh sống trường thường kết thúc lúc 3h chiều, làm việc Anh.)

The national curriculum is usually mix by the government.

(Chương trình giảng dạy quốc gia thường do cơ quan chính phủ quy định.)

The GCSE stands for the General Certificate of Secondary Education.

(GCSE là viết tắt của chứng chỉ chung về giáo dục và đào tạo Trung học.)

English, Maths và Science are compulsory in the national examination at certain stages of the school education system.

(Tiếng Anh, Toán và Khoa học đề xuất trong kỳ thi non sông ở các giai đoạn khăng khăng của khối hệ thống giáo dục của nhà trường.)


Grammar

II. GRAMMAR

Exercise 1: Fill in each blank with the simple present passive size of the verb in brackets.

(Điền mỗi chỗ trống với dạng hiện tại bi đụng của rượu cồn từ trong ngoặc.)

1. The academic year in England .............. Into three terms. (divide)

2. Each term …………… by a one-week break. (separate)

3. The national curriculum………… by the government and…………… in all state schools. (set, must follow)

4. The national curriculum …………… of more than ten subjects. (make up)

5. The state school system…………… for by the state. (pay)

6. The advanced students………… to lớn take part in the annual International Olympic Competition. (select)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The academic year in England is divided into three terms.

(Năm học tập ở Anh được chia làm 3 học kỳ.)

2. Each term is separated by a one-week break.

(Năm học ở Anh được chia làm 3 học kỳ.)

Giải thích: 1 thực sự hiển nhiên nên thực hiện thì hiện tại đơn và công ty ngữ “Each term” số ít buộc phải động tự be => is

3. The national curriculum is set by the government and must be followed in all state schools.

(Chương trình học quốc gia được bao gồm phủ cấu hình thiết lập và đề nghị được tiến hành ở toàn bộ các trường công lập.)

Giải thích: thực sự hiện nhiên => thì bây giờ đơn.

Câu thụ động với đụng từ khuyết thiếu: must + be +Vp2

4. The national curriculum is made up of more than ten subjects.

(Chương trình học tập quốc gia bao gồm hơn 10 môn học.)

Giải thích: 1 sự thật ở lúc này => sử dụng lúc này đơn. Nhà ngữ “the national curriculum” số không nhiều => lớn be số ít

5. The state school system is paid for by the state.

(Hệ thống giáo dục đào tạo công lập vị nhà nước trả phí.)

Giải thích: thực sự ở bây giờ => hiện tại đơn

6. The advanced students are selected to take part in the annual International Olympic Competition.

(Học sinh xuất sắc được lựa chọn để tham gia hội thi Olympic thế giới hàng năm.)

Giải thích: sự thật ở bây giờ => hiện tại đơn. Nhà ngữ “the advanced students” số nhiều => động từ khổng lồ be => are.


Exercise 2

Exercise 2: Rewrite the following sentences, using the passive voice.

(Viết lại đều câu sau, dùng thể bị động.)

1. They built this school in 1997.

(Họ đã desgin ngôi trường này vào thời điểm năm 1997.)

2. They first published this dictionary in 1870.

(Họ xuất phiên bản cuốn từ bỏ điển này lần thứ nhất vào năm 1870.)

3.

Xem thêm: Giải Toán 11: Bài Tập Toán Lớp 11 Trang 168 Sgk Đại Số 11, Giải Bài 1 Trang 168

 The students in my class are going to lớn organize a surprise các buổi tiệc nhỏ tomorrow evening.

(Các học viên trong lớp của mình sẽ tổ chức triển khai một bữa tiệc bất ngờ vào tối mai.)

4. They are painting the kitchen now.

(Bây tiếng họ đã sơn công ty bếp.)

5. Shakespeare wrote “Romeo and Juliet" in 1605.

(Shakespeare viết “Romeo cùng Juliet” vào khoảng thời gian 1605.)

6. They have translated Shakespeare’s tragedies into many languages.

(Họ đã dịch những thảm kịch của Shakespeare sang những thứ tiếng.)

7. They have just built a new primary school in my village.

(Họ vừa xây một trường đái học mới ở xóm tôi.)

8. They will speak English at the conference.

(Họ vẫn nói giờ đồng hồ Anh tại hội nghị.)

9. Jane hasn’t cleaned the floor yet.

(Jane vẫn chưa lau sàn nhà.)

10. They will repaint the house soon.

(Họ sẽ sơn lại đơn vị sớm.)

Lời giải chi tiết:

1. This school was built in 1997.

(Trường này được xuất bản năm 1997.)

Giải thích: Câu bị động ở thì thừa khứ đơn: S+ was/were + VpII

2. This dictionary was first published in 1870.

(Từ điển này được xuất bạn dạng lần trước tiên vào năm 1870.)

Giải thích: Câu thụ động ở thì quá khứ đơn: S+ was/were + VpII

3. A surprise các buổi tiệc nhỏ is going to be organized by the students in my class tomorrow evening.

(Một bữa tiệc bất ngờ sẽ được tổ chức bởi những sinh viên vào lớp vào buổi đêm ngày mai.)

Giải thích: cấu tạo bị động thì sau này gần: S + be going khổng lồ + be + VpII

4. The kitchen is being painted now.

(Nhà bếp hiện đang rất được sơn.)

Giải thích: Câu thụ động ở thì lúc này tiếp diễn: S + be(am, is are) + being + VpII

5. “Romeo và Juliet" was written by Shakespeare in 1605.

("Romeo với Juliet" được Shakespeare viết năm 1605.)

Giải thích: Câu thụ động ở thì thừa khứ đơn: S + be + VpII

6. Shakespeare"s tragedies have been translated into many languages.

(Những vở bi kịch của Shakespeare đã làm được dịch ra nhiều thứ tiếng.)

Giải thích: Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành: S + has/have been + VpII

7.  A new primary school has just been built in my village.

(Một ngôi trường tè học new đã được tạo trong làng của tôi.)

Giải thích: Câu bị động ở thì lúc này hoàn thành: S + has/have + been + VpII

8. English will be spoken at the conference.

(Tiếng Anh sẽ tiến hành phát biểu tại hội nghị.)

Giải thích: Câu thụ động ở thì tương lai đơn: S + will + be + VpII

9. The floor hasn"t been cleaned yet.

(Sàn đơn vị chưa được gia công sạch.)

Giải thích: Câu bị động thì lúc này hoàn thành: S + have/ has + been + VpII

10.  The house will be repainted soon.

(Nhà đã sớm được tô lại.)

Giải thích: Câu thụ động ở thì tương lai đơn: S + will be + VpII


Exercise 3

Exercise 3: Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets.

(Điền vào chồ trống của đoạn văn sau cùng với thì đúng làm việc thể bị động từ hễ từ vào ngoặc.) 

The world’s first electronic computer (1. Build)______ by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers (2. Sell)______ commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computers (3. Make)______ since 1950. Computers are now much smaller & more powerful & they (4. Can buy) ______much more cheaply.

Computers (5. Use) ______in many fields - in business, science, medicine, và education, for example. They (6. Can use)______ to lớn forecast the weather or khổng lồ control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information (7.store) & calculations  (8. Do)______. A Computer cannot think for itself – it (9. Must tell) ______exactly what to do. A lot of difficult calculations (10. Can do)______ very quickly on computers.

Lời giải đưa ra tiết:

The world’s first electronic computer was built (1. Build) by the University of Pennsylvania in 1946. However, computers were (2. Sell) commercially for the first time in the 1950s. Much progress on computers has been made (3. Make) since 1950. Computers are now much smaller & more powerful & they can be bought (4. Can buy) much more cheaply.

Computers are used (5. Use) in many fields - in business, science, medicine, & education, for example. They can be used (6. Can use) to forecast the weather or khổng lồ control robots which make cars. The computer’s memory is the place where information is stored (7.store) & calculations are done (8. Do). A Computer cannot think for itself – it must be told 9. Must tell) exactly what khổng lồ do. A lot of difficult calculations can be done (10. Can do) very quickly on computers.

Xem thêm: Tiếng A Closer Look 2 Unit 5: Festivals In Viet Nam, Tiếng Anh 8 Unit 5: A Closer Look 1

Giải thích:

(1) tín hiệu “in 1946” => thừa khứ đơn

(2) dấu hiệu “in the 1950s” => quá khứ đơn

(3) dấu hiệu “since” => hiện tại hoàn thành

(4) câu bị động với cồn từ khuyết thiếu “can”

(5) sự thật ở lúc này => hiện tại đơn

(6) câu bị động với hễ từ khuyết thiếu thốn “can”

(7) thực sự ở lúc này => bây giờ đơn

(8) sự thật ở hiện tại => lúc này đơn

(9) câu tiêu cực với hễ từ khuyết thiếu “must”

(10) câu tiêu cực với rượu cồn từ khuyết thiếu thốn “can”

Tạm dịch:

Máy tính điện tử trước tiên của trái đất xây dựng vì Đại học tập Pennsylvania vào năm 1946. Tuy nhiên, máy tính xách tay được bán công khai minh bạch lần đầu tiên trong trong năm 1950. Nhiều văn minh về sản phẩm vi tính được thiết kế từ năm 1950. Máy vi tính hiện nay nhỏ gọn hơn và dạn dĩ hơn và chúng hoàn toàn có thể được cài đặt rẻ rộng nhiều.

Máy vi tính áp dụng trong nhiều lĩnh vực - chẳng hạn như, trong khiếp doanh, khoa học, y khoa, và giáo dục. Chúng có thể được sử dụng để tham dự báo thời tiết hoặc điều hành và kiểm soát các robot có tác dụng ô tô. Bộ nhớ của máy tính là chỗ mà giữ trữ tin tức và tính toán. Một máy tính xách tay không thể biết xem xét - nó đề xuất được nói đúng đắn những gì để làm. Khôn cùng nhiều giám sát và đo lường khó khăn rất có thể được làm rất lập cập trên vật dụng tính.