Phép toán div với số nguyên có tác dụng gì

     
" class="title-header">Trong Pascal, phép toán mod với số nguyên có tác dụng gì ? A. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư C.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong Pascal, phép toán hack với số nguyên có tác dụng gì ?A. Phân chia lấy phần nguyênB. Phân chia lấy phần dưC. Làm tròn sốD. Tiến hành phép chia
*

Trả lời: vào Pascal, phép toán gian lận với số nguyên có tính năng chia đem phần dư còn phép toán DIV với số nguyên có tác dụng chia đem phần nguyên.Đáp án: B