Oxit tác dụng được với dung dịch h2 so4 là

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (198.68 KB, 28 trang )


CÂU HỎI ÔN T ẬP CH Ư ƠNG HỐ 9CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠI/TRẮC NGHIỆM:

I.1

1/ hàng nào dưới đây chỉ gồm các oxit bazơ?

a/CuO,CO2, CaO b/ CO2, SO2, P2O5c/CuO, MgO, K2O d/ CO2, CaO, FeO2/Dãy làm sao sau đó là oxit axit?

a/CO2,SO3,P2O5 b/MgO,ZnO,COc/FeO, MgO, Na2O d/CO,ZnO, Al2O33/Dãy nào chỉ oxit trung tính:

a/CO2,SO2 b/CO, NOc/ZnO, Al2O3 d/MgO, ZnO

4/Kim nhiều loại nào dưới đây khơng tác dụng với axit H2SO4

lỗng?

a/Fe b/Zn c/Cu d/Mg5/Những kim loại nào sau đây chức năng được với dungdịch HCl:

a/ Cu, Zn, sắt b/ Al, Cu, Hgc/Zn, Fe, Mg d/Cu,Ag, Al.6/Oxit như thế nào sau đấy là oxit bazơ:


a/ MgO, FeO, SO2 b/MgO, FeO, Na2O.c/ MgO, P2O5, K2O. D/ SO2, CO2,

P2O5.

Bạn đang xem: Oxit tác dụng được với dung dịch h2 so4 là

7/Những thí điểm nào sau đây tạo kết tủa lúc trộn?a/Dung dịch Ba(OH)2 với dung dịch axit H2SO4..

b/Dung dịch NaOH cùng dung dịch axit HCl.c/ dung dịch HCl với oxit ZnO.


(2)

8/Cho những cặp hóa học sau, cặp hóa học nào tính năng được với nhau:

a/ HCl với Cu c/H2SO4 cùng với SO2 .b/ HCl với Zn d/H2SO4 với CO2.9/ dãy nào sau đây là axit?

a/ HCl, CaO, HNO3. C/ HCl, H2S, H2SO4.

b/ HCl, CO2, NaOH. D/ CaO, CO2, KOH.

10/Chất nào dưới đây làm q tím gửi thành màu đỏ?

a/ hỗn hợp NaOH c/ ZnOb/ dung dịch HNO3 d/ KCl


11/Những bazơ nào sau đây tính năng được cùng với oxit axit?

a/KOH,Al(OH)3,Mg(OH)2 b/Mg(OH)2,Fe(OH)3, KOH

c/KOH,NaOH,Ba(OH)2 d/Zn(OH)2, Fe(OH)2,Cu(OH)2

12/Hãy đã cho thấy nhóm hóa học là bazơ khơng tan:a/Fe(OH)2,Mg(OH)2

b/KOH,Cu(OH)2

c/KOH,NaOH d/Ba(OH)2, Fe(OH)2

13/Chất nào dưới đây làm đổi màu chất chỉ thị?

a/KOH b/Al(OH)3 c/Mg(OH)2 d/Fe(OH)214/Các hàng sau, hàng nào toàn là muối tan?


(3)

c/CaCO3, AgCl, BaSO4 d/NaOH, HNO3, AgCl

15/BaZơ nào sau đây bị nhiệt độ phân huỷ?

a/NaOH b/Cu(OH)2c/KOH d/ Ba(OH)2


16/Dãy nào sau đây tồn là phân bón kép?

a/KCl, NH4NO3 b/KCl, KNO3

c/KNO3, K(H2PO4) d/KNO3, Ca(PO4)2

18/Các cặp hóa học sau,cặp chất nào phản ứng được cùng với nhau?

a/Cu(OH)2 với NaCl b/NaCl và H2SO4

c/NaCl cùng AgNO3 d/KOH cùng Na2CO3

20/Thuốc test nào dưới đây phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch Na2CO3:

a/Dung dịch HCl b/Dung dịch AgNO3

c/Dung dịch ZnSO4 d/Dung dịch BaCl2

21/Hãy lựa chọn câu đúng là hợp chất của các muối tan:a/CaCO3,BaCl2 b/NaCl, KNO3


c/CuCl2, AgCl d/ BaSO4,CaCO3

Câu 25: dung dịch Ca(OH)2 làm phản ứng với tất cả các chấttrong dãy chất nào sau đây?


(4)

C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4. D. HCl,CO2, Na2CO3, H2SO4.

Câu 26: Cặp hóa học cùng sống thọ trong dung dịch ( khôngtác dụng được với nhau) là

A. NaOH, KNO3. B.Ca(OH)2, HCl.

C. Ca(OH)2, Na2CO3. D. NaOH,MgCl2.

Câu 27: sau khoản thời gian làm thi nghiệm, bao gồm khí thải độchại HCl, H2S, CO2, SO2. Dựng hóa học nào tiếp sau đây để loạibỏ chúng là tốt nhất?

A. DD NaCl. B. DD Ca(OH)2. C. Dung dịch HCl.D. Hỗn hợp NaNO3.

Câu 27: Có cha lọ khơng nhãn, mỗi lọ đựng một dungdịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc test đểnhận biết cả cha chất là

A. Quỳ tím cùng dung dịch HCl . B.


phenolphtalein và dung dịch BaCl2.

C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3. D. Quỳ tímvà dung dịch NaCl.

Câu 28: Cặp hóa học khi bội phản ứng với nhau chế tạo ra thành chấtkết tủa trắng

A. Ca(OH)2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3.C. KOH cùng NaNO3. D. Ca(OH)2 và NaClCâu 29: Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2 B. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

C. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2 D. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2


(5)

A. 2,24 lít B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít

Câu 31: cho một lượng các thành phần hỗn hợp CuO và Fe2O3 tácdụng không còn với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mollà 1 : 1. Phần trăm cân nặng của CuO và Fe2O3 tronghỗn phù hợp lần lượt là:

A. 30% và 70% B. 40% cùng 60%C. Một nửa và

50% D. 20% với 80%

GIẢI:


PTHH : CuO + 2HCl CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + H2O

Đặt nCuO = x mol cùng nFe2O3 = y mol thì gồm nCuCl2 = x và

nFeCl3 = 2y

x = 2y

%CuO=80x . 100% : (80x+160y) = 80x . 100% +80x+80x =50%

%Fe2O3=100% - 50% = 50%

Câu 32: Oxit bazơ nào tiếp sau đây được cần sử dụng làm hóa học hútẩm (chất có tác dụng khơ) vào phịng thí nghiệm?

A. CaO B. CuO C. ZnO D. PbO

Câu 33: Cặp hóa học nào dùng làm điều chế SO2 vào PTN:A. HCl cùng Na2SO4 B. HCl với Na2SO3. C. Al vàH2SO4 loúng. D. Na2SO3và Ca(OH)2

Câu 1: rất nhiều dãy chất nào tiếp sau đây đều là oxit axit? A. CO2, SO3, Na2O,NO2. B. CO2, SO2, H2O, P2O5 .

C. SO2, P2O5, CO2, N2O5 . D. H2O, CaO,


FeO, CuO

Câu 2: trong những dãy oxit bên dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện toàn bộ các oxit phần lớn phản ứng với axit clohiđric?


(6)

C. CuO, SO2, BaO. D. CuO, BaO, Fe2O3.

Câu 3: có bao nhiêu cặp oxit hoàn toàn có thể phản úng với nhau từng đơi một trong các các oxit sau: Na2O; CaO; SO2; CO2

A. 4 cặp B. 3 cặp C. 5 cặp D. 2 cặp

Câu 4: trong các dãy chất cho bên dưới đây, dãy nào thoả mãn điều kiện tất cả điều làm phản ứng cùng với axit clohiđric?

A. Cu, BaO, Ca(OH)2, NaNO3 B. Quỳ tím, AgNO3, Zn, NO, CaO

C. Quỳ tím ,CuO,Ba(OH)2, AgNO3, Zn D. Quỳ tím , CuO, AgNO3, Cu

Câu 5: trong các dãy axit sau đây, hàng nào toại nguyện điều kiệu những dung dịch axit điều phản bội ứng với Mg tạo nên khi hiđro?

A. HCl, H2SO4 (đậm đặc) B. Dd HCl, H2SO4 ( loãng)C. HNO3 (đậm đặc), H2SO4 (đậm đặc) D. Toàn bộ điều không nên


Câu 6: Dãy chất nào trong những dãy dưới đây thỏa mãn điều kiện các chất đều có thể phản ứng với hỗn hợp NaOH?

A. Quỳ tím , CO2, SO2, CuSO4; B. Quỳ tím , CuSO4, SO2, H3PO4,

C. KOH, quỳ tím, CO2, SO2, CuSO4; D. Cả A, B số đông đúng

Câu 7: vào dãy những bazơ sau, bazơ như thế nào bị sức nóng phân hủy:

A. Fe(OH)2 ; Cu(OH)2; NaOH B. Zn(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Cu(OH)2

C. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2 ; NaOH D. Al(OH)3 ; Ba(OH)2 ; Cu(OH)2


(7)

A. Chức năng với dung dịch axit với kiềm B. Chức năng với hỗn hợp muối cùng kim loại

C. Cả A với B D. Tác dụng với hỗn hợp muối, axit, oxit, kim loại

Câu 9: trong những dãy oxit sau, hàng nào là oxit bazơ:A. CaO, SO3, Na2O,K2O. B. CO, SO2, H2O, P2O5 .

C. SO2, NO2 , CO2, N2O5 . D. Na2O, CaO,


FeO, CuO

Câu 10: Đơn chất công dụng với H2 SO4 lỗng ra đời khí H2 là

A. Ag B. Fe C. Cu D. CO2

Câu 11: Dãy các Oxít phản ứng với nước:

A. SO2 ,CuO, K2O, CO2. B. SO2 ,CuO, CO2 , Na2O C. SO2, Na2O, CO2, K2O D. SO2 , CuO, Na2O, K2OCâu 12: Dãy những Oxít đông đảo phản ứng cùng với HCl:

A. CuO , K2O, Na2O , ZnO B. CuO, SO2 , K2O, CO2

C. CuO, SO2, Na2O,ZnO D. Na2O, SO2,K2O,ZnOCâu 13: hàng Oxít rất nhiều phản ứng cùng với KOH:

A CaO, SO2 , P2O5 , ZnO B. ZnO, SO2, CuO, SO3C. CaO, SO2, CuO, P2O5, D. SO2 , P2O5, CO2, SO3 Câu 14: Chất gồm thể tính năng với nước tạo thành dung dịch Axit làm cho quỳ tím hố đỏ là:

A. CaO B. K2O C. SO3 D. BaO

Câu 17: Hoà tung 3,1 gam Na2O vào trong nước được 1000 ml dd.Nồng độ của dd là:

A. 0,005M B. 0,1M C. 0,05M D. 0,01M


Giải:

nNa2O = 3,1/62 = 0,05 mol


(8)

0,05 ,05 0,1 (mol)CMdd NaOH = 0,1 / 1 = 0,1M

Câu 18: Dãy những chất được xếp theo sản phẩm tự oxít, axít, bazơ, muối.

A . CuO, NaOH, HCl ,CuSO4 B. CuO, HCl, NaOH, CuSO4

C . HCl CuO,NaOH, CuSO4 D. CuO, CuSO4,HCl, NaOH


Câu 19: Để biệt lập dd Na2SO4 cùng dd Na2CO3 có thể dùng thuốc thử nào trong số thuốc thử sau:

A. Dung dịch BaCl2 B. Hỗn hợp

AgNO3 C. Hỗn hợp

NaOH D. dung dịch HCl

Câu 20: Dãy những chất điều là dd Bazo ( kiềm ) :

A. NaOH ,CaO,Fe(OH)2,KOH B.NaOH,KOH, Ba(OH)2 ,Ca(OH)2


C. NaOH, Cu(OH)2 , Fe(OH)2, Ba(OH)2 D. CaO, Fe(OH)2, Cu(OH)2, KOH

Câu 21: các bazo các bị nhiệt phân diệt

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 B. Cu(OH)2,NaOH, Zn(OH)2, KOH

C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, KOH, NaOH D. Cu(OH)2, KOH, Zn(OH)2, NaOH

Câu 22: dung dịch bazo làm q tím:

A. Hóa xanh B. Hóa đỏ

C.Từ khơng màu gửi sang màu đỏ D.Tất cả phần đa đúng

Câu 23 : dìm 1 cây đinh sắt sạch sẽ trong dung dịch đồng(II) Sunfat (CuSO4) :


(9)

B. Kim loại đồng red color bám bên ngoài đinh fe , đinhsắt khơng có sự thay đổi

C. một phần đinh sắt bị hịa tan , sắt kẽm kim loại Cu dính

ngồi đinh fe và greed color lam của dd lúc đầu nhạt dần dần D. Khơng có chất mới nào có mặt , chỉ có một phần đinh sắt bị hịa chảy .


Câu 25: NaCl có khá nhiều trong thoải mái và tự nhiên , dưới dạng hịa tan bao gồm trong

A. Nước sơng C. Mỏ muối bột B. Nước biểnD. Cả B và C đúng

Câu 27: Điều kiện nhằm phản ứng thân dd muối bột với dd axit,dd bazờ, dd muối xẩy ra là:

A. thành phầm phải bao gồm chất khơng tan hoặc bao gồm chất cất cánh hơi

B. Sản phẩm phải gồm một chất tan C. Cả 2 đều sai

D. Cả hai đều đúng

Câu 28: cần sử dụng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các dung dịch Na2SO4 và HCl:

A. hỗn hợp BaCl2 B. Hỗn hợp HCl

C. Dung dịch Pb(NO3)2 D. Quỳ tímCâu 29: đặc thù hóa học của axit là:

A. Tính năng với hỗn hợp phi kim cùng kiềm

B. công dụng với dung dịch muối và kim loại, dung dịch


bazơ, oxit bazơ

C. Tác dụng với hỗn hợp muối, oxit axit, kim loạiD. Tất cả đều sai


(10)

A. Tính háo nước B. Lan nhiệt khỏe khoắn khi tan trong nước

C. Ko tan trong nước D. Cả câu A cùng BI.3

Câu 1. Hỗn hợp H2SO4 chức năng với dãy chất nào sauđây:

A. Fe, CaO, HCl. B.Cu, BaO, NaOH.C. Mg, CuO, HCl. D. Zn, BaO, NaOH.

Câu 2. Để sáng tỏ 2 hỗn hợp HCl cùng H2SO4. Người tadùng dung dịch thử như thế nào sau đây:

A. Quỳ tím. B. Zn.

C. Dd NaOH. D. Dd BaCl2.

Câu 3. Chất nào dưới đây gây ô nhiễm và mưa acid: A. Khí O2. B.Khí SO2.

C. Khí N2 . D. Khí H2.

Câu 4. Phản bội ứng của các cặp hóa học nào sau đây tạo ra chất


kết tủa trắng:

A. CuO và H2SO4. B. ZnO với HCl.C. NaOH với HNO3. D. BaCl2 cùng H2SO4

Câu 5. Các khí ẩm nào bên dưới đây được gia công khô bằngCaO :

A. H2 ; O2 ; N2 . B. H2 ; CO2 ; N2.C. H2 ; O2 ; SO2 . D. CO2 ; SO2 ; HCl.

Câu 6. Dãy hóa học nào dưới đây chức năng được bên dưới nước: A. CuO; CaO; Na2O; CO2 B.BaO; K2O; SO2; CO2 .C. MgO; Na2O; SO2; CO2. D.NO; P2O5 ; K2O; CaO

Câu 7- chất nào dưới đây phản ứng đượcvới dung dịchacid Clohiđric sinh ra hóa học khí khối lượng nhẹ hơn khơng khí, cháytrong khơng khí với nhọn lửa blue color nhạt:


(11)

Câu 9. Chất nào sau đây tính năng được cùng với HCl cùng CO2 :a. Fe b. Nhôm c. Kẽm d. Dungdịch NaOH.

Câu 10. Phương pháp nào sau đây được dùng làm điều chếcanxioxit trong công nghiệp.

a. Nung đá vôi ỡ nhiệt độ cao là trong cơng nghiệphoặc lị thủ cơng .


b. Nung CaSO4 vào lị cơng nghiệp .c. Nung đá vơi bên trên ngọn lửa đèn cồn. D. Cho canxi chức năng trực tiếp với oxi.

Câu 11. Phương pháp nào sau đây được dùng làm sản xuấtkhí sunfurơ vào cơng nghiệp.

a. Phân bỏ canxisunfat ở ánh sáng cao .b. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi .

c. Cho đồng chức năng với axit sunfuric đặc, nóng. D. Cho muối natrisunfit công dụng với axit clohiđric. Câu 12. Hóa học nào dưới đây khi rã trong nước mang đến dungdịch, có tác dụng quỳ tím hóa đỏ :

a. KOH b. KNO3 c. SO3 d. CaO

Câu 13. Hóa học nào sau đây tác dụng với axit sunfuricloãng sinh sản thành muối với nước:

a. Cu b. CuO c. CuSO4 d. CO2 Câu 14. Canxioxit rất có thể làm khơ khí nào tất cả lẫn hơi nướcsau đây:

a. Khí CO2 b. Khí SO2 c. Khí HCl d. COCâu 15. Một hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CaO, để hịa tanhồn tồn hỗn hợp này bạn ta cần dùng dư:

a. Nước. B. Hỗn hợp NaOH.c. Hỗn hợp HCl. D. Hỗn hợp NaCl.


(12)

a. Bạc tình b. Đồng c. Sắt d. Cacbon.Câu 19. Để trung hòa 11,2gam KOH 20%, thì cần lấy baonhiêu gam dung dịch axit H2SO435%

a. 9gam b. 4,6gam c. 5,6gam d.1,7gam

Câu 20. Hịa tan 23,5 gam K2O vào nước. Tiếp nối dùng250ml hỗn hợp HCl để trung hòa - nhân chính dung dịch trên. Tínhnồng độ mol HCl buộc phải dùng.

a. 1,5M b. 2,0 M c. 2,5 M d.3,0 M.

Câu 22. Đốt hồn tồn 6,72 gam than vào khơng khí.Thể tích CO2 thu được ở đktc là :

a. 12,445 lít b. 125,44 lít c. 12,544 lítd. 12,454 lít.

Câu 23: giữa những oxit sau. Số đông oxit nào tác dụngđược với dung dịch bazơ?

a. CaO, CO2 Fe2O3 . B. K2O,Fe2O3, CaO

c. K2O, SO3, CaO d. CO2,P2O5, SO2


Câu 24: Khí sulfur đioxit SO2 được sản xuất thành từ bỏ cặpchất nào sau đây?

a. K2SO4 với HCl. B.K2SO4 và NaCl.

c. Na2SO4 với CuCl2 d.Na2SO3và H2SO4

Câu 25. Để nhận ra 2 lọ mất nhãn H2SO4 với Na2SO4, tasử dụng dung dịch thử như thế nào sau đây:


(13)

Câu 26: dung dịch H2SO4 tất cả thể công dụng được nhữngdãy hóa học nào sau đây?

a. CO2, Mg, KOH. B. Mg,Na2O, Fe(OH)3

c. SO2, Na2SO4, Cu(OH)2 d. Zn,HCl, CuO.

Câu 27: Hịa tan 2,4gam oxit của sắt kẽm kim loại hố trị II vào21,9gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ. Oxit chính là oxitnào sau đây:

a. CuO b. CaO c. MgO d.FeO

Câu 28: cho dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp H2SO4. Sauphản ứng có hiện tượng lạ kết tủa:


a. Màu xanh da trời b. Red color c. Màu vàngd.Màu trắng.

Xem thêm: Công Chúa Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ Tập 1, Ngủ Ngon Trong Lâu Đài Của Quỷ

Câu 30: cho phương trình phản bội ứng sau: 2NaOH + X2Y + H2O. X, Y theo thứ tự là:

a. H2SO4; Na2SO4 . B. N2O5 ; NaNO3.

c. HCl ; NaCl . D. (A) với (B) phần đa đúng.Câu 31: Để loại bỏ khí CO2 tất cả lẫn trong hỗn hợp ( O2;CO2). Người ta cho hỗn hợpđi qua dung dịch chứa:

a. HCl b. Na2SO4 c. NaCl d.Ca(OH)2 .

Câu 34: Để chiếm được 5,6 tấn vôi sống với công suất đạt95% thì lượng CaCO3 đề xuất là:

a. 10t b. 9,5 tấn c. 10,526 tấn d.111,11 tấn .


(14)

a. Màu xanh da trời vẫn không rứa đổi.b. Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.

c. Màu xanh lá cây nhạt dần rồi mất hẳn, rồi chuyển sanh màuđỏ d. Màu xanh lá cây đậm thêm dần.

Câu 36. Tất cả hai lọ đựng dung dịch bazơ NaOH vàCa(OH)2. Dùng những chất nào sau đây để biệt lập hai


chất trên:

a. Na2CO3 b. NaCl c.MgO d. HCl .

Câu 37: đầy đủ cặp hóa học nào dưới đây cũng lâu dài trongmột hỗn hợp (không bội nghịch ứng cùng với nhau).

a. KCl với NaNO3. B. KOHvà HCl

c. Na3PO4 với CaCl2 d. HBr vàAgNO3.

Câu 38: gồm có chất khí sau: CO2; H2; O2; SO2; CO.Khi nào có tác dụng đục nước vôi vào .

a. CO2 b. CO2; CO; H2

c. CO2 ; SO2 d. CO2; CO; O2

Câu 39: Hịa rã hồn tồn 1,44g kim loại hóa trị II bằng250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để truing hòa lượng axitdư đề nghị dùng 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Đó là kim loạigì ?

a. Ca b. Mg c. Zn d. Ba.

Câu 41.Dãy oxit nào tính năng được với nước?


a/K2O; CuO; P2O5; SO2 b/ K2O; Na2O; MgO; Fe2O3

c/K2O; BaO; N2O5; CO2 d/; SO2; MgO; Fe2O3; Na2O


(15)

a/NaOH; CaO; H2O b/ CaO; K2SO4; Ca(OH)2

c/H2O; Na2O; BaCl2 d/ CO2; H2O; HCl Câu 43 .Cặp hóa học nào tính năng được với nhau?

a/Mg và HCl b/BaCl2 cùng H2SO4 c/ CuO và HCl d/ cả a, b với c.

Câu 44 .Chất nào công dụng với axit H2SO4 đặc tạo nên chấtkhí?

a/Cu b/MgO c/ BaCl2 d/cả b với c

Câu 45 .Dùng thuốc thử nào nhằm phân biệt ba dung dịch không color là HCl; H2SO4; Na2SO4:

a/ nước b/ quỳ tím c/ ddBaCl2 d/ cả b và c

Câu 46: Dãy hóa học bazo như thế nào làm thay đổi màu sắc quỳ tím thànhmàu xanh?


a/NaOH; LiOH; Fe(OH)3; Cu(OH)2 b/KOH; Mg(OH)2; Ba(OH)2; Al(OH)3

c/ NaOH; LiOH; Ba(OH)2; KOH d/ Fe(OH)3;Cu(OH)2; Mg(OH)2;KOH

Câu 47: dung dịch axit HCl tác dụng được với dãy chất nào dưới đây:


a/ NaCl; Ca(NO3)2 ;NaOH b/AgNO3; CaCO3 ;KOH

c/HNO3; KCl ; Cu(OH)2 d/ H2SO4; Na2SO3;KOH

Câu 48: dùng làm phân bón, cung cấp nguyên tố nitơ với kali cho cây cỏ là:


(16)

Câu 49:Nhỏ vài ba giọt dung dịch FeCl3 vào ống thử đựng 1ml dung dịch NaOH, thấy xuất hiện:

a/chất không tan gray clolor đỏ b/chất không tan color trắng

c/chất tan không màu d/chất không tan greed color lơ

Câu 50:Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với các chất:a/CO2; HCl; NaCl b/SO2; H2SO4; KOH


c/CO2; sắt ; HNO3 d/ CO2; HCl; K2CO3

Câu 51: có những chất khí sau: CO2;H2 CO; SO2.Khí nào có tác dụng đục nước vơi trong?

a/CO2 ;CO b/CO; H2 c/SO2; H2 d/ CO2; SO2

Câu 54.Chọn cơng thức hóa học thích hợp đặt vào chổ códấu hỏi trong phương trình chất hóa học sau:

2Mg + ? 2MgO

A. Cu B. O C. O2D. H2

Câu 55.Cho phản ứng: NaI + Cl2 NaCl + I2 sau thời điểm cân bằng, hệ số các chất của phản ứng trên theo lần lượt là:

A. 2 ; 1 ; 2 ; 1 B. 4 ; 1 ; 2 ; 2 C. 1 ; 1 ; 2 ; 1 D. 2 ; 2 ; 2 ; 1

Câu 56.Đốt cháy 48 gam lưu huỳnh với khí oxi, sau phản ứng thu được 96 gam khí Sunfuro. Trọng lượng của oxi tác dụng là:

A. 40g B. 44g C. 48g


D.52g


(17)

Theo ĐLBT cân nặng ta có: mS+ mO2 = m SO2

48+ mO2 =96

MO2+ 96-48 = 48 (g)

Câu 57 sắt kẽm kim loại nào sau đây công dụng được với nước ởnhiệt độ hay ?

A/ Cu B/ Al

C/ tía D/ Fe

Câu 58- dung dịch nào trong những các dung dịch sau làmgiấy quỳ tím chuyển sang màu sắc đỏ?

A/ NaCl B/ NaOH C/ H2SD/ BaCl2

Câu 61- Nước là hợp chất gồm nguyên tố Hiđro vànguyên tố Oxi, bọn chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thành phần thể tíchlà:

A/ 1 phần khí hiđro, 2phần khí oxi B/ 2 phần khíhiđro, một trong những phần khí oxi

C/ 1phần khí hiđro, 8phần khí oxi D/ 8phần khíhiđro, 1 phần khí oxi


Câu 62- Dãy hóa học nào chỉ gồm những Bazơ?

A/ H2SO4, HNO2, NaOH B/ Ba(OH)2, Al(OH)3,LiOH

C/ H2SO4, H2S, HCl D/ HCl, NaOH, CuO

kim các loại R chiếm phần 71,43% theokhối lượng. Cách làm của oxit là: A. FeO B. MgO C. CaO D. ZnO

chất trong dãy hợp chất nào sau đây:

A. H2O, NaOH, CaO B. H2O, H2SO4, CO2


(18)

phân biệt 3 chất trên ta dùng chất nào tiếp sau đây làm thuốcthử ?

A. Nước chứa B. Sử dụng axit HCl C. Cần sử dụng dung dịchNaOH D. Dung dịch KOH


dung dịch H2SO4 20%. Lúc phản ứng kết thúc cân nặng hiđro thu được là:

A. 0,03g B. 0,04g C. 0,05g D. 0,06g

Giải:

Số mol Zn là: 1,3 : 65 = 0,02 (mol)Khối lượng H2SO4 là:

=> mct=C%.mdd/100=20.14,7/100=2,94gSố mol H2SO4 là:

n = 2,94 /98 = 0,03 (mol)Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 ZnSO4 + H21 mol 1 mol0,02 mol => 0,02 mol

Vậy ta có: H2SO4 dư 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol). Ta tính khí hình thành theo số mol của chất hết là ZnVậy số mol H2 là 0,02 mol

Khối lượng khí H2 là: m = 0,02 . 2 = 0,04 (g) lựa chọn ĐA

là B


đây ?

A. K2SO3 và H2SO4 B. Na2SO4 cùng CuCl2C. Na2SO3 cùng NaOH D. Na2SO3 cùng NaCl


(19)

A. Dung dịch H2SO4 loãng B. Dung dịch CuSO4 C. Hỗn hợp Ca(OH)2 D. Nước

cần toàn diện 36,5 gam hỗn hợp HCl 25%. Sắt kẽm kim loại R là:

A. Mg B. Sắt C. Ca D. Zn

Giải:

mHCl = 25. 36,5 : 100 = 9,125 (g)

nHCl= 9,125 : 36,5 = 0,25 (mol)

Gọi hóa trị sắt kẽm kim loại R là a ( đk a>0)

R + 2a HCl RCla +a H2

Theo PT R g 36,5 .2a gTheo bài 5 g 9,125 g 9,125.R = 5. 36,5.2a


=> R= 40ªLập bảng

a 1 2 3

R 40 80 120

Kết luận R là Ca

( chọn)

R là Br loại Loại

Vậy R là sắt kẽm kim loại Ca chọn đáp án C

dung dịch H2SO4 loãng dư, chiếm được 2,24 lít khí(đktc).Phần trăm theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo hợpban đầu là:

A. 61,9% với 38,1% B. Một nửa và một nửa C. 40% với 60% D. 30% và70%

HD:

Chỉ gồm Zn phản ứng cùng với H2SO4, Cu khơng phản nghịch ứng.

nH2 = 0,1 mol


Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2


(20)

=> mCu = 10,5 mZn = 10,5 0,1.65 = 4 gam

%mZn=6,510,5.100%=61,9%;%mCu=100% - 69,1% =38,1% Đáp án nên chọn là: A

A. Một phi kim và một sắt kẽm kim loại B. Một sắt kẽm kim loại và một hợp hóa học khác

C. Một phi kim cùng một hợp chất khác D. Một ngun tố khác với oxi

khối lượng hỗn hợp HCl 2,5% là:

A. 310 gam B. 270 gam C. 292 gam D. 275 gamHD giải:

KOH + HCl KCl + H2O

Có m(KOH) = 44,8. 25% : 100% = 11,2 (g) n(KOH) =11,2 : 56= 0,2 mol n(HCl) = 0,2 mol m(HCl) = 0,2 . 36,5= 7,3 (g) m(dd HCl) = 7,3.100% : 2,5% = 292 (g)


vào nước được một hỗn hợp bazơ X và 2,24 lít H2(đktc). Tên kim loại hóa trị I là:

A. Natri. B. Bạc. C. Đồng. D. Kali.

HD: Số mol H2 = 0,1 mol

Phương trình phản ứng: 2M (0,2) + 2H2O (0,2)

2MOH + H2 (0,1)

Tính được M = m : n = 7,8 : 0,2 = 39. Vậy kim loại cần tra cứu là K.

Đáp án D


(21)

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối cùng nước.

C. đông đảo oxit không công dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

D. Gần như oxit chỉ tác dụng được cùng với muối.

Câu 76: Oxit Bazơ là: A. đều oxit chức năng với dung dịch axit chế tác thành muối và nước.

B. Mọi oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành


muối với nước.

C. đều oxit không công dụng với hỗn hợp bazơ và dung dịch axit.

D. đều oxit chỉ tính năng được với muối.

Câu 77: Oxit lưỡng tính là: A. Rất nhiều oxit công dụng với dung dịch axit sinh sản thành muối và nước.

B. Rất nhiều oxit tính năng với hỗn hợp bazơ và chức năng với hỗn hợp axit tạo ra thành muối và nước.

C. Phần lớn oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ chế tạo ra thành muối cùng nước.

D. Hầu như oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 78 Oxit trung tính là: A. Phần lớn oxit tác dụng với dung dịch axit chế tạo ra thành muối và nước.

B. Mọi oxit chức năng với dung dịch bazơ tạo nên thành muối và nước.

C. Những oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.D. Hồ hết oxit chỉ công dụng được cùng với muối

Câu 79: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5


Câu 80 Chất tính năng với nước tạo nên dung dịch axit làA. K2O. B. CuO. C. P2O5. D. CaO.Câu 81:Chất chức năng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:


(22)

Câu 82 Chất tính năng với nước tạo ra dung dịch axit là:A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3

Câu 83 tổ hợp hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml hỗn hợp A . độ đậm đặc mol của hỗn hợp A là A. 0,8M B. 0,6M C. 0,4M D. 0,2M

Giải:

nNa2O = 12,4 : 62 = 0,2 mol

PTHH: Na2O + H2O 2NaOH

1 2 0,2 0,4

CM NaOH = nNaOH : V = 0,4 : 0,5 = 0,8M

Đáp án nên chọn là: A

Câu 84 Để nhận thấy 2 lọ mất nhãn đựng CaO với MgO ta dùng:

A. HCl B. NaOH C. HNO3 D. Quỳ tím ẩm


Câu 86 Hịa tan không còn 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng

A. 50 gam B. 40 gam C.60 gam D. 73 gam

Giải

nCaO = 5,6: 56= 0,1 mol

PTHH: CaO + 2HCl CaCl2 + H2O

1 2 0,1 x mol

Theo phương trình phản bội ứng ta tính đượcnHCl = 0,1 . 2 = 0,2 mol


(23)

Ta gồm C% = m hóa học tan . 100 : m dung dịch

=> m hỗn hợp = m hóa học tan .100 : C% = 7,3. 100 : 14,6=

50 (g)

Đáp án A

Câu 87 Cặp chất tính năng với nhau sẽ khởi tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:


A. CaCO3 và HCl B. Na2SO3 cùng H2SO4 C. CuCl2 vàKOH D. K2CO3 và HNO3

Câu 88 Oxit của một yếu tắc hóa trị (II) đựng 28,57% oxi về trọng lượng . Nguyên tố đó là: A. Ca B. Mg C. Sắt D. C

Giải:

CTTQ: MO

%O=(16)/(M+16)=28,57%=> M=40 (Ca)

Câu 89 cho 2,24 lít CO2 (đktc) công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

A. 19,7 g B. 19,5 g C. 19,3 g D. 19 g

Giải:

nCO2 = V : 22,4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Vì Ba(OH)2 dư do đó chỉ xảy ra phản ứng tạo thành kết tủaPTHH: CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O 1 1

0,1 x


Từ pt ta gồm nBaCO3 = nCO2 = 0,1 mol

=> mBaCO3 = nBaCO3 . MBaCO3 = 0,1 . 197 = 19,7g=> Đáp án : A


(24)

Câu 91 hòa hợp 12,6 gam natrisunfit vào hỗn hợp axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được nghỉ ngơi đktc là:

A. 2,24 lít B. 3,36 lit C. 1,12 lít D. 4,48 lít

Giải:

Số mol Natri sunfit ( Na2SO3 )là: n=m.M=12,6.126=0,1(mol)

Phương trình bội nghịch ứng:

Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2O0,1 0,1 (mol)Thể tích khí SO2 hiện ra là:

V = n. 22,4 = 0,1 .22,4 = 2,24 (lit)

Câu 92: Hòa tan hoàn toàn 29,4 gam đồng(II)hidroxitbằng dd axit sunfuric.Số gam muối hạt thu được sau phảnứng:

A. 48gam B. 9,6gam C. 4,8gam D. 24gamGiải:


Số mol Cu(OH)2: n= 29,4/ 98 = 0,3( mol)

PTHH: Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + H2O

Theo PT 1 1 (mol)

Theo bài xích 0,3 -> 0,3 (mol)

Khối lượng muối bột CuSO4 là: m= 0,3. 160 = 48(g) chọnđáp án A

II/TỰ LUẬN:

1/Có phần lớn dung dịch muối bột sau:

Mg(NO3)2,CuCl2.Hãy cho biết muối nào rất có thể tác

dụng với:


(25)

( Viết PTPU hố học)

4/Có những Bazơ sau: Cu(OH)2,NaOH,Ba(OH)2.Hãy

cho biết mọi BaZơ nào?

a/Tác dụng được với dung dịch HCl? b/Tác dụng cùng với CO2?


c/Bị sức nóng phân huỷ? d/Đổi q tím thành xanh? (Viết phương trình hố học)

5/Có phần đông oxit sau: CaO, Fe2O3,SO3. Oxit làm sao tác

dụng với:a/Nước?

b/Axit clohiđric?c/NaOH?

(Viết PTHH)

6/Viết những phương trình HH tiến hành những chuyển đổi hố học sau:

CaCO3CaO Ca(OH)2 CaCO3

CaCl2 Ca(NO3)2

7/Viết phương trình hố học đến những biến đổi hoá học tập sau?

1 2 3 4 5

Fe2O3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 FeCl3 Fe(NO3)3 sắt


8/ lựa chọn chất tương thích hồn thành PTHH sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng giả dụ có)

1.

a. Fe3O4 + HCl ? + ? + H2Ob.CO2 + ? NaHCO3


(26)

2.

a. Cu + ? CuSO4 + ? + ?b. CO2 + ? -> K2CO3 + ?

c. Na2SO3 + ? CaCO3 + ?d. FeS2 + ? ? + SO2

9/Hãy viết PTHH của các phản ứng vào môi trườnghợp sau:

a/Magiê oxt với axit nitric b/Sắt và axit clohiđricc/Đồng( II) oxit với axit sunfuric d/Nhôm oxit với axit sunfuric

10/Dùng cách làm hoá học để viết những PTHH của các sơ đồ dùng phản ứng sau:

a/ Axit sunfuric + kẽm oxit kẽm sunfat + Nướcb/Natri hiđroxit + lưu huỳnh trioxit Natri sunfat+ Nước


c/Nước + can xi oxit can xi hiđroxit

d/Canxi oxit + cacbon oxit canxi cácbonat11/Điền vào khu vực trống và hồn thành những phương trình sau:

a/ CO2 + + H2Ob/ . + H2O H3PO4

c/ CaO + CaCO3

d/ + HCl AlCl3 +

12/Điền vào vị trí trống với hồn thành các phương trình sau:

a/ CuO +. CuCl2 + H2Ob/CO2 + . Na2CO3 + H2Oc/..+ H2O KOH


(27)

g/BaCl2 + BaSO4 + NaClo/AgNO3 +. Cu(NO3)2+ Agm/ CaO + . CaSO3

n/ Fe(OH)3 Fe2O3 + H2Oh/ KClO3 KCl + ..

13/Bằng bí quyết nào hoàn toàn có thể nhận biết được từng hóa học trong mơi cặp chất sau theo cách thức hố học?


a/Dung dịch HCl với dung dịch H2SO4,

b/Dung dịch NaCl với dung dịch Na2SO4.c/Dung dịch Na2SO4 cùng dung dịch H2SO4.

14/Hãy nhận biết từng cặp chất sau bởi phương pháp hoá học:

a/Hai hóa học rắn màu trắng là: CaO cùng P2O5

b/Hai hóa học khí khơng màu sắc là SO2 cùng O2. (Viết các phươngtrình hố học).

15/Bằng phương thức hố học tập hãy nhận ra 4 lọ hoá chất mất nhãn sau: HCl, KOH, CaSO4 và KNO3

16/Có tía lọ mất nhãn, chứa những dung dịch sau: H2SO4lỗng, Na2SO4 và HNO3. Trình diễn phương

pháp hố học tập để nhận ra các chất trên?

17/Có 3 lọ mất nhãn,mỗi lọ đựng một hóa học rắn sau: NaOH, Ba(OH)2,NaCl. Hãy trình diễn cách nhận ra

chất đựng trong những lọ bằng phương pháp hố học. Viết phương trình hố học( nếu có).

18/Cho một cân nặng kẽm dư vào 100ml hỗn hợp HCl. Phản ứng xong,thu được 4,48 lít khí sinh sống (đktc)a/Viết phương trình bội nghịch ứng hố học.


(28)

19/Cho một khối lượng mạc fe dư vào 50ml dung dịch HCl. Bội nghịch ứng chấm dứt thu đ ược 3,36lit kh í H2 sống đktc.

a/Viết PTHH

b/Tính khối lượng mạc Fe đã tham gia bội phản ứng.c/Tìm độ đậm đặc mol của dung dịch HCl vẫn dùng

20/Biết 2,24 lít khí CO2(đktc) tính năng với dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm sinh ra là BaCO3 cùng H2O.

a/Viết PTHH

b/ Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 sẽ dùng? c/Tính khối lượng chất kết tủa thu được?

21/ hòa tan 9,2g tất cả hổn hợp gồm: Mg cùng MgO vào dungdịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau làm phản ứng nhận được 1,12lít khí ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính cân nặng Mg với MgO trong các thành phần hỗn hợp đầu.c)Tính trọng lượng dung dịch axit HCl 14,6% đang dùng.


Video liên quan


Reply 2 0 chia sẻ

*

hỗn hợp HCl đa số phản ứng với những chất nào sau đây

Câu hỏi và khuyên bảo giải nhận ra Dãy gồm các chất đầy đủ phản ứng với dung dịch HCl ...


ngôn ngữ Dịch
*

trường đoản cú ái có nghĩa là gì

Thông tin thuật ngữ tự ái tiếng Tiếng Việt Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy giờ đồng hồ Việt phản ánh rõ hơn không còn linh hồn, tính cách của ...


Hỏi Đáp Là gì ngữ điệu Nghĩa là gì
*

Giang có nghĩa là gì
Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
*

hỗn hợp alanin ko làm chuyển màu sắc quỳ tím

Câu hỏi:Cho những nhận định sau:(1) Alanin có tác dụng quỳ tím hóa xanh.(2) Axit glutamic có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.(3) Lysin có tác dụng quỳ tím hóa xanh.(4) Axit ađipic với hexametylenđiamin ...


ngữ điệu Dịch
*

Processor nghĩa là gì

Hỏi đáp nhanhThông tin thuật ngữĐịnh nghĩa Khái niệmProcessor là gì?Processor tức là Người làm Hàng Gia Công; cpu (Của đồ vật Tính)Processor bao gồm nghĩa ...


Hỏi Đáp Là gì ngữ điệu Nghĩa là gì
Swap Coin tức thị gì

Token Swap tuyệt Hoán đổi Token là phần lớn thuật ngữ đã khá phổ cập trong thị phần tiền năng lượng điện tử thời gian gần đây, điển hình là việc kiện Binance Chain và ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn từ Nghĩa là gì
Feeds tức là gì

Xin xin chào các bạn thân mến, như các bạn đã biết thì trong quá trình để học giỏi một ngôn từ mới thì vấn đề xây dựng cho chính mình một vốn từ bỏ vựng thật phong ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn từ Nghĩa là gì
Quy nạp với diễn dịch là gì

Phép diễn dịch là gì? a – khái niệm diễn dịch Phép diễn dịch là một đoạn văn trong những số ấy câu chủ thể mang ý nghĩa khái quát lác đứng ở đầu đoạn văn, các ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Dịch
Confusion nghĩa là gì

confusion Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và biện pháp dùng của từ: confusion vạc âm : ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn từ Nghĩa là gì
Main idea nghĩa là gì

Cách viết topic sentence chuẩn chỉnh Đại học tập HARVARDCâu chủ đề topic sentence được xem như là một trong những phần quan trọng giúp bạn nắm được nội dung thiết yếu của một đoạn văn ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
Từ thây kệ trong câu thơ Gian nhà không mặc thây gió lung lay tức là gì trắc nghiệm
Hỏi Đáp Là gì ngữ điệu Nghĩa là gì Xây Đựng công ty
Giàu tức là gì

Đi tìm tư tưởng đích thực của sự giàu có: phần đa sự thật khiến bạn phải bất thần về giới thượng lưu lại ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn từ Nghĩa là gì
thi thoảng muộn tức thị gì

Đối với một số trong những người, có thai có thể mất nhiều thời hạn hơn dự kiến.Bạn do dự khi nào yêu cầu khám vô sinh hãn hữu muộn? phần lớn các cặp vợ ông xã có ...


Hỏi Đáp Là gì ngữ điệu Nghĩa là gì
mang lại 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp hcl 1m và h2 so4 0,5 m

Cho 10ml dung dịch X có HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M phải để trung hoà hỗn hợp X đã cho là: ...


ngôn ngữ Dịch
Foreigner tức thị gì

Thông tin thuật ngữ foreigners giờ Anh từ bỏ điển Anh Việt foreigners (phát âm rất có thể chưa ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
Ermintrude tức thị gì

Nếu phụ huynh đang gồm ý định khắc tên tiếng Anh cho phụ nữ năm 2018, thì hãy đọc những gợi nhắc dưới đây để có được một chiếc tên thật đẹp, hay và ý ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
Hảo có nghĩa là gì

Tên Hảo (Tên xưng hô) thường call ngắn gọn là Hảo Tên hoàn toàn có thể là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ nâng đỡ trong mỗi bước bé đi, nhưng cũng có thể có ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
thương hiệu Trí có nghĩa là gì

Trí(nam)Dưới đấy là 4 danh sách tên tiếng Anh khớp ứng với 4 cách đặt tên tiếng Anh trong bài xích hướng dẫn chọn tên giờ đồng hồ Anh hay.Nếu các bạn chưa đọc, các bạn hãy ...


Hỏi Đáp Là gì ngôn ngữ Nghĩa là gì
so sánh nồng độ mol của các dung dịch CH3COONa cùng NaOH gồm cùng pH lý giải

Hai dung dịch CH3COONa với NaOH bao gồm cùng pH, mật độ mol/l của các dung dịch tương ứng là x cùng y. Quan hệ tình dục giữa x với y là: Hai hỗn hợp CH3COONa và ...


ngữ điệu Dịch so sánh So sánh
NH3 tính năng được với hầu hết dung dịch nào

Amoniac là giữa những hóa hóa học quan trọng, được sử dụng thông dụng trong ngành công nghiệp hóa chất. Vậy Amoniac là gì tính chất, điều chế, vận dụng ...

Xem thêm: Cấu Trúc Would You Like Trong Tiếng Anh Và Bài Tập Về Would You Like Có Đáp Án


ngôn ngữ Dịch
quảng cáo

Tương Tự


trong các phát biểu bên dưới đây, gồm bao nhiêu phát biểu không đúng vào lúc nói về quy trình dịch mã? 2 tháng trước . Vì chưng phamchinh_cute
Trộn 200ml hỗn hợp NaOH 0 1M cùng với 300ml dung dịch KOH 0 2M thu được hỗn hợp A 2 mon trước . Vì chưng Kiluyen2022
khi nói về quy trình phiên mã và dịch mã gồm bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng 2 tháng trước . Vị Kinh_dung4
nhân viên mậu dịch là gì 2 tháng trước . Bởi vì le_tungmoi
Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng về dịch vụ phượt 2 tháng trước . Vày tranchinh_kute

Toplist được quan liêu tâm


#1
top 10 chấm điểm thương hiệu cho con 2022 2022 4 từ lâu
#2
top 10 con số may mắn từ bây giờ theo thương hiệu 2022 1 tuần trước đó
#3
top 10 siêng đề toán 6 kết nối trí thức 2022 5 ngày trước
#4
đứng đầu 10 soi cầu đặc biệt quảng nam miễn tầm giá 2022 một ngày trước
#5
vị trí cao nhất 8 hanyu tingli jiaocheng 1 đáp án bài bác 22 2022 6 những năm trước
#6
đứng top 9 phim nước hàn em là mặt trời của anh ấy 2022 3 từ lâu
#7
đứng đầu 9 mẫu report thu đưa ra đảng phí tổn 2022 6 ngày trước
#8
top 6 cha ngọn nến xinh sắn 2022 1 tuần trước đó
#9
đứng đầu 9 acetylcystein 200mg viên 2022 1 tuần trước

Xem Nhiều


Nghị luận, lưu ý đến về bức thư của tổng thống mỹ 6 những năm trước . Vị Drducpt
buffalo wing là gì - Nghĩa của từ buffalo wing 1 tuần trước . Do dang.1
Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 10 có đáp an trường đoản cú luận 4 những năm trước . Bởi vì builuyen_vt
những cách têm trầu 2 những năm trước . Do mr_duonghn
nhì câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật và thẩm mỹ gì mình đi có nhớ đa số nhà 6 những năm trước . Vày nguyentronglover
những ngành dịch vụ cải tiến và phát triển đồ các nhân tố chủ yếu ớt nào tiếp sau đây 6 cách nay đã lâu . Bởi vì Lam_hunghcm
Top phương pháp tính đơn giá chỉ trong excel năm 2022 6 từ lâu . Vày Kihienbmt
đến đường tròn trung khu o điểm a nằm ở ngoài đường tròn kẻ tiếp đường ab, ac và cát tuyến ade 1 tuần trước đó . Vì Miss_dungmoi
đứng top 15 saffron thiết yếu hãng cực tốt 2022 2 từ lâu . Bởi buica_pt
Điều hòa 12000 từng nào W 1 ngày trước . Vì Misschinh4

Chủ đề


bài Tập Hỏi Đáp Là gì Mẹo tuyệt Học tốt Nghĩa của từ công nghệ Top danh sách Tiếng anh từng nào Khỏe Đẹp Lớp 9 Lớp 10 Xây Đựng ngữ điệu Lớp 12 Lớp 11 giờ Anh tiếng trung Sản phẩm xuất sắc Thí điểm Toplist Lớp 8 Ngữ văn đối chiếu Lớp 6 khuyên bảo Toán học tập Món Ngon Lớp 5 Đại học Lớp 7 Ở đâu vì sao Thế như thế nào Dịch so sánh Lớp 4 laptop

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng hội


Bản quyền © 2021 Học tốt Inc.