Nhúng 1 Thanh Sắt Nặng 100G Vào 100Ml

     

Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100g vào 100ml dd hỗn hợp gồm Cu(NO3) 0,2M và AgNO3 0,2M, sau một thời hạn thấy cân nặng thanh kim loại là 101,72g. Tính trọng lượng sắt vẫn phản ứng


*

Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả C u N O 3 2 0,2M cùng A g N O 3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch làm cho khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Tính cân nặng sắt đã phản ứng.Bạn đang xem: Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml


*

Nhúng một thanh sắt nặng trĩu 100 gam vào 100 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)20,2M với AgNO30,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, cọ sạch làm khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt sẽ phản ứng.

Bạn đang xem: Nhúng 1 thanh sắt nặng 100g vào 100ml

Nhúng một thanh sắt nặng nề 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)20,2M với AgNO30,2M. Sau một thời hạn lấy thanh kim loại ra, rửa sạch có tác dụng khô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết các kim nhiều loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt). Tính khối lượng sắt sẽ phản ứng.

(left{eginmatrixn_Culeft(NO_3 ight)_2=0,2.0,1=0,02left(mol ight)\n_AgNO_3=0,2.0,1=0,02left(mol ight)endmatrix ight.)

PTHH: sắt + 2AgNO3--> Fe(NO3)2+ 2Ag

0,010,01---->0,02

fe + Cu(NO3)2--> Fe(NO3)2+ Cu

aa----->a

=> 100 - 56(0,01+a) + 0,02.108 + 64a = 101,72

=> a = 0,015

=> nFe= 0,015 + 0,01 = 0,025 (mol)

=> mFe= 0,025.56 = 1,4(g)

1 thanh sắt 100g nhúng vào 100ml các thành phần hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2 M với AgNO3 0,2M. Sau 1 thời gian lấy thanh sắt ra cọ sạch, có tác dụng khô, cân được 101,72g(giả thiết các kim loại tạo thành đều dính hết vào thanh sắt)

Nhúng một thanh fe vào hỗn hợp Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra, có tác dụng khô, thấy cân nặng thanh sắt tăng 4 gam. Trọng lượng sắt vẫn phản ứng là:

A. 7,0 gam

B. 8,4 gam

C. 21gam

D. 28 gam

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 với 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra dính vào thanh sắt). Cực hiếm của m là

A. 1,44

B. 5,36

C. 2,72

D. 3,60

Nhúng một thanh fe vào dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cân nặng thanh fe tăng m gam (coi cục bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Cực hiếm của m là

A. 2,00

A. 2,00

C. 1,44

D. 3,60

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol AgNO3 và 0,04 mol Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng thanh sắt tăng m gam (coi toàn cục kim một số loại sinh ra bám vào thanh sắt). Cực hiếm của m là:

A. 1,44

B.

Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số Tại Điểm Có Hoành Độ

5,36

C.

Xem thêm: Lễ Halloween Là Ngày Nào 2022 Và Halloween Là Ngày Gì? Halloween Là Ngày Nào, Vào Tháng Mấy

2,72

D.3,60

Đáp án C

F e + A g N O 3 0 , 03 m o l C u N O 3 2 0 , 04 m o l

Khối lượng fe tăng m gam.Fe + 3Ag+ → Fe2+ + 2Ag↓Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓

Ta có:

mFe tăng = mAg + mCu - mFe phản ứng = 0,03 × 108 + 0,04 × 64 - (0,015 + 0,04) × 56 = 2,72 gam

Câu 1: Nhúng thanh sắt kẽm kim loại M vào 1lít hỗn hợp CuSO4 x mol/lít, xong xuôi phản ứng thấy thanh sắt kẽm kim loại M tăng 20g. Ví như cũng nhúng thanh sắt kẽm kim loại trên vào 1 lít dung dịch FeSO4 x mol/lít, xong xuôi phản ứng thì thấy thanh M tăng 16g. Vậy M là sắt kẽm kim loại nào?

Câu2: cho 2 thanh sắt kẽm kim loại R( hóa trị II) có cùng khối lượng. Nhúng thanh đầu tiên vào hỗn hợp Cu(NO3)2 với thanh thứ 2 vào dd Pb(NO3)2. Sau một thời gian khi số mol 2 muối bởi nhau, mang 2 thanh sắt kẽm kim loại đó thoát ra khỏi dd thấy trọng lượng thanh đầu tiên giảm 0,2% còn trọng lượng thanh thứ 2 tăng 28,4%. Thành phần R là ngtố nào?

Câu 3: dìm một vật bằng Cu có cân nặng 5g tring 250g dd AgNO3 4%. Khi mang vật ra thì lượng AgNO3 trong dd đã sút 17%. Cân nặng của thứ sau làm phản ứng là bao nhiêu?

Câu4: Nhúng một thanh Zn vào 2lít dd cất AgNO3 với Cu(NO3)2 có số mol bởi nhau, cho tới khi 2 muối bột trong dd phản ứng không còn thì thu được dd A. Lấy thanh Zn đem cân nặng lại, thấy trọng lượng tăng 14,9 gam đối với ban đầu. Nồng độ mol của dung dịch A?

Câu5: Nhúng 1 thang graphit được đậy một lớp kim loại hóa trị 2 vaò dd CuSO4 dư. Sau làm phản ứng trọng lượng của thanh graphit giảm xuống 0,24g. Cũng thanh graphit này nếu được nhúng vào dd AgNO3 thì lúc phản ứng chấm dứt thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị 2 là?

Câu6: Nhúng một thanh kim loại X hóa trị 2 vào dd CuSO4 dư. Sau phản bội ứng khối lượng thanh kim loại giảm 0,12g. Mặt khác cũng thanh kim loại X này được nhúng vào dd AgNO3 dư thì dứt phản ứng trọng lượng thanh tăng 0,26g. Ngtố X là?

Câu 7: đến 2 dd FeCl2 với CuSO4 tất cả cùng mật độ mol. - Nhúng thanh kim loại M hóa trị 2 vào 1lít dd FeCl2 sau phản bội ứng cân nặng thanh kim loạităng16g. - Nhúng thuộc thanh sắt kẽm kim loại ấy vào 1 lít dd CuSO4 sau phản nghịch ứng khối lượng thanh sắt kẽm kim loại tăng 20g. Giả thiết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và thanh kim loại M không bị chảy hết. Kim loại M là?