STAR

     Bạn đang xem: Star

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Đại Từ Lớp 5 Tập 1, Luyện Từ Và Câu
Xem thêm: Vương Gia Hắc Hóa Thật Khó Đỗ, Hắc Hóa Vương Gia Khó Dỗ Dành Chương 33


*

1 . C

Giải thích hợp : lớn be fond of Ving (thích làm cho gì)

2.A

Giải thích : Cấu trúc: couldn’t help+ Ving: ko thể hoàn thành làm gì (do không kiềm chế được)

3.B

Giải mê thích : Need + Ving (bị động: cần được gia công gì)

4.C

Giải thích hợp : Remember + Ving (nhớ đã có tác dụng gì)

5.D

Giải say đắm : avoid + V-ing: tránh làm cái gi ( Câu mang tính bị động)

6. B

Giải ưng ý :

Avoid + Ving (tránh làm cho gì). Mặc dù câu này ta buộc phải dạng bị động cần dùng being Ved/ P2

Would rather + be Ved (nên được …..)

7.D

Giải mê say :

Các cấu trúc:

- accuse sb of V-ing: kết tội ai

- see sb V: khi chứng kiến một vụ việc nào đó từ đầu đến cuối

- see sb V-ing: lúc chỉ chứng kiến một vấn đề khi nó đã bước đầu từ trước rồi

8.A

Giải thích hợp :S + find + it = adj+ to lớn V (ai đó cảm thấy như thế nào khi có tác dụng gì)

9.A

Giải say đắm :Make + sb + V (làm đến ai đó có tác dụng gì)

10.C

Giải đam mê : need to V: cần làm những gì let somebody V: nhằm ai làm cho gì

11. C

Giải đam mê : Sự kết hợp từ ( vì puzzles : giải đố)

12 .B

13.B

Giải thích hợp : Stop to vị sth = giới hạn lại để làm việc gì

14.B

Giải đam mê : Consider Ving: để ý đến làm gì

15.D

Giải mê say : had better = should + V (nên làm gì )

16.D

Giải mê thích : Remember + to V:nhớ yêu cầu làm gì

st + Need+ V-ing: loại gì quan trọng phải làm

17. D

18. C

Giải thích : cấu tạo : would ratherdo somethingrather thando/ doing something else: