Looking Back Unit 10 Lớp 7 Trang 46

     

Task 2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. 

(Hoàn thành các câu áp dụng những cồn từ vào ngoặc đối chọi với thì tương lai tiếp diễn)

1. You"ll recognise her when you see her. She __________(wear) a green hat.

Bạn đang xem: Looking back unit 10 lớp 7 trang 46

2. I"ll be on holiday this time next week. I __________ (lie) on a beautiful beach.

3. At 10 o"clock tomorrow he__________ (work) in his office.

4. I__________ (study) in England next year.

5. They __________ (build) their house this time next month.

Hướng dẫn giải:

- Thì tương lai tiếp nối được dùng để làm nói về 1 hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm xác định trong tương lai.

- Cấu trúc: S + will be V-ing

Lời giải:

1. will be wearing

(Bạn sẽ phân biệt cô ấy thấy lúc cô ấy. Cô ấy đội dòng nón màu xanh lá cây lá.)

2. will be lying

(Tôi đã đi nghỉ mát lúc này vào tuần tới. Tôi đã nằm bên trên một bãi biển xinh đẹp.)  

3. will be working

(Lúc 10 giờ sau này ông ấy sẽ thao tác trong văn phòng.)

4. will be studying

(Tôi đang học ngơi nghỉ Anh vào khoảng thời gian tới.)

5. will be building

(Họ đã xây nhà của họ từ bây giờ tháng sau.)

Bài 3

Task 3. Change the following sentences into the passive voice.

(Thay đổi phần đông câu sau thành bị động)

1. People in Britain will spend a lot of money on heating next year.

A lot of money will .

2. People will use biogas for fuel in homes and for transport.

Biogas will .

3. We will use renewable energy sources like wind and solar energy to lớn solve the problem of pollution.

Renewable energy sources like wind & solar energy will .

4. We will reduce our use of electricity lớn save our energy.

Xem thêm: Phân Tử Khối Của Liti Nitrua Là, Lithi Nitride

The use of electricity will .

5. They will build a hydro power nguồn station in this area next year.

A hydro power nguồn station will .

Hướng dẫn giải:

Cách đưa câu chủ động thành bị động: 

*

Lời giải:

1. A lot of money will be spent on heating next year.

(Người Anh sẽ tiêu các tiền vào bài toán sưởi ấm vào thời điểm năm tới.)

2. Biogas will be used for fuel in homes & for transport.

(Người ta sẽ áp dụng khí đốt để triển khai nhiên liệu trong công ty và mang đến giao thông.)

3. Renewable energy lượt thích wind và solar energy will be used khổng lồ solve the problem of pollution.

(Chúng ta sẽ áp dụng những nguồn năng lượng rất có thể phục hồi như gió và năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề ô nhiễm.)

4. The use of electricity will be reduced.

(Chúng ta sẽ giảm việc sử dụng điện để tiết kiệm ngân sách năng lượng.)

5. A hydro nguồn will be built in this area next year.

(Họ sẽ xây một trạm thủy điện trong quanh vùng này vào khoảng thời gian tới.)

Bài 4

Task 4. Complete the dialogue, using the future continuous khung of the verbs.

(Hoàn thành bài đàm thoại, sử dụng vẻ ngoài tương lai tiếp nối của cồn từ)

Tom: I"m going khổng lồ go lớn university. Six years from now, I"ll be running a big company. I expect I (1. Earn)__________lots of money.

Tony: I don"t know what I (2. Do) __________ What about you Linda? What you (3. Do) __________, bởi vì you think?

Linda: I"m too lazy to vì chưng any work. I intend lớn marry someone rich. I (4. Host)__________parties all the time. We"ll have robots that (5. Do) __________ all the work. And you"ll both get invitations.

Lời giải:

(1) will be earning

(2) will be doing

(3) will be doing

(4) will be hosting

(5) will be doing

Tạm dịch:

Tom: Tôi sẽ đến lớp đại học. Sáu năm sau, tôi sẽ thao tác ở một doanh nghiệp lớn. Tôi mong muốn tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Tony: Mình ngần ngừ mình sẽ có tác dụng gì. Còn bạn thì sao Linda? bạn nghĩ bản thân sẽ có tác dụng gì?

Linda: bản thân quá lười cho nỗi mà bắt buộc làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Mình sẽ tổ chức tiệc những lúc. Họ sẽ có tín đồ máy nhưng mà sẽ làm hồ hết công việc. Và các bạn sẽ nhận được lời mời. 

Bài 5

Task 5. Look at the pictures. Work in groups và answer the question.

Xem thêm: Cách Vẽ Đội Mũ Bảo Hiểm - Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh Bảo Vệ Chúng Mình 2022

(Nhìn vào hình. Tuân theo nhóm và vấn đáp câu hỏi.)

What should you vị to save energy?

(Chúng ta làm cái gi để tiết kiệm chi phí năng lượng?)

*

Lời giải:

We should turn off the lights & electric devices when we don’t use them. We should use the cooker efficiently. We also shouldn’t let the refrigerator door open. We should turn off the tap when we take the brush.

Tạm dịch:

Chúng ta nến tắt đèn và những thiết bị điện khi họ không sử dụng. Họ nên sử dụng nhà bếp lò một giải pháp hiệu quả. Chúng ta không nên để tủ lạnh mở. Bọn họ nên tắt vòi vĩnh nước khi đánh răng.