UNIT 6 LỚP 12: LANGUAGE FOCUS TRANG 69, 70, 71

     

Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm của từ nối, giới từ cùng ngữ pháp mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như lý giải giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

usual <"ju:ʒl> (adj): bình thường ≠ unusualadv)lạ, không giống thườngfog (n): sương mùto descend  (v): đi xuốngto import <"impɔ:t> (v): nhập vào ≠ to export v): xuất khẩuarrow <"ærou> (n): mũi tênto recover (v): bình phục, ngoài bệnh, quá quato be injured <"indʒəd>: bị thương

II. Cấu tạo cần giữ ý

to turn off the lights: tắt đèn ≠ khổng lồ turn on the lights: mở đènto go out for a meal: rời khỏi ngòai sử dụng bữato fall off: rơi xuốngto get on: lên, trèo lên

III. Lí giải giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Conjuntions

(Từ nối)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

And

/ən/ - /ənd/

/ænd/

But

/bət/

/bʌt/

That

/ðət/

/ðæt/

Preposition

(Giới từ)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

At

/ ət/

/ æt/

From

/ frəm/

/ frɒm/

Of

/ əv/

/ɒv/

To

/tə/

/tu:/

For

/ fə/

/ fɔ:/

Pratice reading these sentences:

1. What are you looking at (bạn đang nhìn gì vậy?)2. I want to lớn go but I don’t know when (Tôi mong đi mà lại không biết là lúc nào)3. She bought a book & two pens (Cô ấy đã tải một quyển sách và hai dòng bút4. Thanks for coming (Cảm ơn vày đã tới)5. Where is it from? (Nó đến từ đâu?)6. I’m from Hanoi (Tôi đến từ Hà Nội)7. She is the one I’m font of (Cô ấy là tín đồ tôi thích)8. First of all, I want to thank you for coming (Trước hết, tôi ý muốn cảm ơn các bạn vì sẽ đến)9. The letter was lớn him, not from him (Bức thư là gửi cho anh ấy, không hẳn từ anh ấy)10. I want khổng lồ ask you a question. (Tôi muốn hỏi chúng ta một câu hỏi)

2. Grammar:

Exercise 1: Add who, whoever, whose, whom or which to lớn complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn chỉnh các câu sau.)

1. There is one person to……whom……I owe more than I can say.2. It was the kind of accident for……which…..nobody was really to blame.3. ……Whoever…..leaves last should turn off the lights.4. Mary was late yesterday,……which……was unusual for her.5. At 6.00 pm,……which….was an hour before the plane was due, thick fog descended.6. I don’t know…who…told you that, but they were wrong.7. Mrs Brown was the first owner…whose…..dog won three prizes in the same show.8. I’ve just spoken khổng lồ Sally,……who…..sends you her love.9. On Sunday,…which….was my birthday, we went out for a meal.10. The success of a shared holidav depends on ……whom…… you nội dung it with.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 12: language focus trang 69, 70, 71

Exercise 2: Join the following sentences in two ways. (Kết hợp rất nhiều câu sau theo nhị cách.)

1. I read a book. It was writen by a friend of mine

I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box

A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people. They were waiting for the cửa hàng to open.

In the street there were several people who were waiting for the siêu thị to open.

In the street, there were several people waiting for the cửa hàng to open.

4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

Xem thêm: Nêu Đặc Trưng Dân Số Của Tháp Tuổi Ổn Định Là, Tháp Dân Số Già Có Đặc Điểm Là:

Britain imports many cars which were made in Japan,

British imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office. They want khổng lồ talk khổng lồ you

In your office there are a lot of people who want to talk to lớn you.

In your office there are a lot of people wanting khổng lồ talk lớn you.

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow

The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash

Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8.John looked anxiously ai his watch. He wished he hadn’t come to the party

John, who wished he hadn’t come lớn the party, looked anxiously khổng lồ his watch,

John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously lớn his watch.

9. The children were playing foodball I the schoolyard. They were my students.

The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

The children playing football in the schoolyard were my students.

Xem thêm: Một Số Loại Gió Tây Ôn Đới Là Loại Gió Như Thế Nào, Gió Tây Ôn Đới Có Nguồn Gốc Xuất Phát Từ

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,