HÒA TAN HẾT 30 GAM RẮN GỒM MG MGO MGCO3

     

tổ hợp hết 30 gam hóa học rắn có Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau làm phản ứng nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 gồm tỉ khối so với H2 là 18,5 cùng dung dịch X cất m gam muối. Giá trị m là


Bước 1: Tính nNO cùng nCO2

- Đặt số mol của NO cùng CO2 lần lượt là a cùng b (mol).

Bạn đang xem: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm mg mgo mgco3

- Lập hệ phương trình tính a, b: tự thể tích và tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí tính được số mol mỗi khí.

Bước 2: Tính nMg, nMgO, nNH4NO3 tạo thành

- Đặt ẩn là số mol của Mg, MgO, NH4NO3. Lập hệ 3 phương trình dựa vào:

- láo lếu hợp lúc đầu chứa: Mg (x); MgO (y); MgCO3 (0,1).

Đặt nNH4NO3 = z mol.

- Lập hệ phương trình tính x, y, z:

+ trọng lượng hỗn hòa hợp ban đầu: mhh = 24x + 40y + 0,1.84

+ Bảo toàn e: 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3.

+ Muối chế tác thành gồm Mg(NO3)2 cùng NH4NO3

Bảo toàn nhân tố N: nHNO3 = 2nMg(NO3)2 + 2nNH4NO3 + nNO.

Bước 3: Tính mmuối vào X.

- từ số mol các muối tính được trọng lượng muối vào X.


Phương pháp giải bài bác tập tính thoái hóa của HNO3 --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV caodangmo.edu.vn


Bước 1: Tính nNO với nCO2

- Đặt số mol của NO cùng CO2 thứu tự là a cùng b (mol).

+) nkhí = 0,2 mol ⟹ a + b = 0,2

+) mkhí = 0,2.18,5.2 = 7,4 gam ⟹ 30a + 44b = 7,4

Giải hệ bên trên được a = b = 0,1.

Xem thêm: Bài Tập Nc 3 - I Must Go Home To Make The Dinner,Said Mary

Bước 2: Tính nMg, nMgO, nNH4NO3 tạo thành

- lếu hợp lúc đầu chứa: Mg (x); MgO (y); MgCO3 (0,1).

Đặt nNH4NO3 = z mol.

+) mhh = 30 gam ⟹ 24x + 40y + 0,1.84 = 30 (1)

+) BTe: 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3 ⟹ 2x = 3.0,1 + 8z (2)

+) Muối cất Mg(NO3)2 (x + y + 0,1) và NH4NO3 (z)

Bảo toàn yếu tắc N: nHNO3 = 2nMg(NO3)2 + 2nNH4NO3 + nNO

⟹ 2,15 = 2(x + y + 0,1) + 2z + 0,1 (3)

Từ (1)(2)(3) ⟹ x = 0,65; y = 0,15; z = 0,125.

Bước 3: Tính mmuối trong X.

mmuối = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 143,2 gam.


Đáp án cần chọn là: b


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập tính oxi hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân bằng của những chất trong bội phản ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ thứ phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong làm phản ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ trang bị phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 theo lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg bội phản ứng vừa đủ với HNO3 giải tỏa ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


Cho 19,2 gam kim loại M rã trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam sắt kẽm kim loại M trong HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO cùng NO2, dX/H2 = 21. Tìm M hiểu được N+2 với N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam láo lếu hợp có Al và Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al và Fe thứu tự là


Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO với 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý giá của m là


Cho 6,4 gam Cu tan đầy đủ trong 200ml hỗn hợp HNO3 chiếm được khí X có NO với NO2, dX/H2 = 18 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch HNO3 đã dùng là


Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí tất cả 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Cân nặng muối trong dung dịch là


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam lếu láo hợp có Mg với Zn bằng số lượng vừa đủ 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X đựng m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà chảy hết tất cả hổn hợp X bao gồm Zn và ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra với trong dung dịch đựng 113,4 gam Zn(NO3)2 với 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn vào X là


Cho láo hợp có 6,72 gam Mg cùng 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm cất cánh hơi hỗn hợp Y nhận được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy phản bội ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là thành phầm khử duy nhất) với dung dịch X. Trong hỗn hợp X tất cả 65,34 gam muối. Oxit của sắt và khí B là


Hoà tan mang đến phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử độc nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M với 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO thoát ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hoà chảy hết về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết thành phầm khử sinh ra là NO2) ?


Cho 2 phân tích sau:

Thí nghiệm 1: cho 6,4 gam Cu làm phản ứng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO.

Thí nghiệm 2: đến 6,4 gam Cu phản nghịch ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lít NO.

Xem thêm: Cũng Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em Nên Anh Mới Ngỏ Lời, Lời Bài Hát Giá Như Anh Lặng Im

Biết NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5. Mối tương tác giữa a và b là


Cho 29 gam hỗn hợp bao gồm Al, Cu và Ag công dụng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch đựng m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml dung dịch HNO3 1M hoàn toản thu được tất cả hổn hợp khí X ( bao gồm hai khí) và dung dịch Y đựng 8m gam muối. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy gồm 25,84 gam NaOH làm phản ứng. Nhị khí trong X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong dung dịch hỗn hợp tất cả NaNO3 với NaHSO4 thu được dung dịch X chỉ đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối trung hòa và 5,6 lít hỗn hợp khí Y bao gồm N2O và H2( tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Quý giá gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 cùng FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, nhận được 4,48 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z bội phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 với 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X rất có thể hòa chảy được về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết bội nghịch ứng sinh sản khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho các thành phần hỗn hợp X chứa 18,6 gam bao gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa hợp hết trong hỗn hợp HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ các thành phần hỗn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được về tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả Al với Fe có tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Mang lại 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch Y. Mang lại 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Giá trị của m sát nhất với giá trị như thế nào sau đây


HNO3 chỉ diễn đạt tính thoái hóa khi chức năng với các chất thuộc dãy nào bên dưới đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp G gồm Mg với Al tất cả tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết có 6,72 lít tất cả hổn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) cùng được dung dịch T. Thêm một lượng O2 đầy đủ vào X, sau bội nghịch ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn rỗi qua hỗn hợp KOH dư, gồm 4,48 lít các thành phần hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% so với lượng đề nghị thiết. Nồng độ xác suất của Al(NO3)3 vào T gần nhất với


HNO3 chỉ diễn đạt tính axit khi công dụng với những chất thuộc dãy nào dưới đây?


Cho m gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn với Cu) chức năng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không gồm muối amoni) và 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O cùng NO2, trong những số ấy N2 cùng NO2 có tỷ lệ thể tích bởi nhau) bao gồm tỉ khối đối với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 bội phản ứng là


Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử độc nhất vô nhị NO. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ở đktc là :


Cho lếu láo hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 sệt nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Cực hiếm của V là


kết hợp hết 30 gam hóa học rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy bao gồm 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau phản nghịch ứng nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5 với dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị m là


tất cả hổn hợp X gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng lấy dư 20% đối với lượng buộc phải phản ứng thu được hỗn hợp Y cùng thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bằng NaOH thì cần bao nhiêu mol?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.