IOE: HẤP DẪN

     

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 làm cho quen với các dạng bài bác tập trường đoản cú cơ phiên bản tới nâng cao. Bởi vì vậy, những bộ đề ôn luyện tiếng Anh này để giúp đỡ tiếp cận dần dần dần, từ cực nhọc đến dễ để trẻ học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ cùng các concùng tham khảo 5 bộ đề được caodangmo.edu.vn soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục đào tạo dưới đây!

Tổng quan lại về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với từ bỏ còn lại, nối câu, xong xuôi bài hội thoại, áp dụng tranh gợi nhắc để xong câu, tìm hai bạn trẻ thích hợp, tấn công số tương ứng vào hình vẽ, sắp xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

Với các dạng bài xích tập, các bé sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức khác biệt từ từ vựng mang lại ngữ pháp, trường đoản cú từ đối kháng đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi liên tục giúp trẻ tiếp cận dần dần, từ khó khăn đến dễ dàng để học tập tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vì many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào nơi trống)

11. Bởi you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Mẫu giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Cây bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với những dạng bài xích tập, các bé nhỏ sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vị you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì chưng you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: vị you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vày you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you vị during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Câu 20 Người Ta Trồng 3003 Cây Theo Hình Tam Giác Như Sau, Câu 20 Người Ta Trồng 5151 Cây Theo

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố người mẹ nên lựa chọn cỗ đề phù hợp với năng lực của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký tự để có từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, phụ huynh nên khích lệ và sắp tới xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý và phải chăng cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice khổng lồ / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác một số loại với hầu như từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vì you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time bởi you go to lớn sleep?

16. What subjects vị you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why do you want lớn go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want khổng lồ see animals.

C. No, thank you.

D. I like English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vày you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của cha mẹ là cồn lực để bé học tập và cầm cố gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Bởi vì you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go khổng lồ the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m khổng lồ 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Bởi vì B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vì you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Mùi Trứng Thối Là Chất Gì - Cách Nào Nhận Biết Khí H2S, Tránh Nguy Cơ Ngộ Độc

Nam: (8) .................... Bởi you lượt thích it?

Alan: Because I want lớn become a (9) …............. & how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác một số loại với rất nhiều từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé nhỏ luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều phụ huynh chọn caodangmo.edu.vn - ứng dụng học giờ Anh online chất lượng cao để hỗ trợ bé nhỏ học với thi tốt hơn. Phụ huynh với trẻ cùng trải nghiệm ngay phần mềm caodangmo.edu.vn tại trên đây với thông tin tài khoản học thử: