bài tập vẽ sơ đồ pert

Bài tập luyện số 1

Công trình XD cảng biển lớn bao gồm 7 khuôn khổ công trình với những số liệu như sau:

Bạn đang xem: bài tập vẽ sơ đồ pert

 B

ng 1. Công vi 

c XD c

ng bi 

ể 

n

Hạng mục Nội dung Thời gian thực hiện (tháng) Trình tự

A Làm cảng tạm 4 Bắt đầu ngay B Làm đường ô 2 Bắt đầu ngay C Vận chuyển các thiết bị 10 Bắt đầu ngay D Đặt đường sắt 4 Sau A, B E Làm cảng chính 12 Sau A F Làm nhà, xưởng kho 6 Sau A G Lắp đặt thiết bị cảng 8 Sau C, E Hãy vẽ sơ vật PERT thể hiện tại chương trình những việc làm bên trên. Xác quyết định đàng căng và thời gian dự trữ những sự kiện? Chỉ rời khỏi những việc làm căng và ko găng? Nêu chân thành và ý nghĩa của những kết quả mò mẫm được?

Xem thêm: mèo hoạt hình

Bài tập luyện số 2

Một doanh nghiệp lớn tiến hành một dự án bao gồm 8 khuôn khổ công trình A, B, C, D, E, F, G, H với các số liệu được mang đến trong bảng đàng sau. Hãy XD sơ vật PERT biểu diễn miêu tả việc tiến hành dự án công trình trình bày bên trên và XĐ đàng căng của sơ vật.  Nếu muốn rút ngắn thời gian thực hiện dự án đôi mươi tuần thì nên rút ngắn thời gian thực hiện những hạng mục nào là là kinh tế tài chính nhất ?

 B

ng 2. Công vi 

c hoàn thiện 1 d 

ự 

 án mang đến bài bác t 

Xem thêm: tuổi siêu quậy

 p 12

Hạng mục Trình tự Thời gian thực hiện thông thường (tuần) Thời gian trá thực hiện khẩn trương (tuần) Chi phí khi thực hiện  bình thông thường (triệu đồng) Chi phí khi thực hiện khẩn trương (triệu đồng) A Từ đầu 20 15 250 320 B Sau A 10 8 180 220 C Từ đầu 10 7 120 170 D Sau B,C 10 10 150 150 E Từ đầu 60 50 350 420 F Sau D,E 60 55 300 280 G Từ đầu 40 36 240 260 H Sau F,G 40 30 280 370