Bài Tập Vật Liệu Xây Dựng

     
bài 1. Một mẫu mã đá khô dáng vẻ không rõ ràng, cân trong không khí được 80g. Sau khi bọc kín mặt phẳng mẫu bằng 0,72g Parafin, cân nặng của nó cân nặng trong nước được 37g. Xác định khối lượng thể tích của đá. Mang đến biết trọng lượng riêng của parafin là 0,9g/cm 3 , của nước là 1g/cm 3 . Bài giải: trọng lượng thể tích của mẫu mã đá được khẳng định theo công thức: d d d V G 0 0   (g/cm 3 ) vào đó: d G = 80g (khối lượng đá nghỉ ngơi trạng thái khô) ppdd VVV 0)(00   (thể tích tự nhiên và thoải mái của mẫu mã đá) mà lại 3 )()( )(0 72,43 1 37)72,080( cm GG V an pdpd pd nk         (Thể tích tự nhiên và thoải mái của mẫu mã đá gồm bọc parafine) V à 3 0 0 8,0 9,0 72,0 cm G V phường p phường   (thể tích tự nhiên của parafine) cho nên vì thế d V 0 = 43,72 – 0,8 = 42,92 centimet 3 Vậy 3 0 /86,1 92,42 80 cmg d   bài xích 2. Cấu hình thiết lập công thức tính khối lượng riêng của một loại vật tư hỗn hợp tất cả hai vật tư thành phần. Biết khối lượng riêng của từng vật tư thành phần cùng tỉ lệ phối hợp của nó trong vật liệu hỗn hợp. Bài xích giải: Để xác định khối lượng riêng của vật liệu ta áp dụng công thức: a a V G   (g/cm 3 ) Vì vật liệu là tất cả hổn hợp hai thành phân phải theo công thức trên ta được: 2 2 1 1 21 21 21 aa aa a GG PGPG VV GG         (g/cm 3 ) bởi vì trong vật tư hỗn hòa hợp từ nhì thành phần thì p. 1 + phường 2 =1 hay phường 1 + p 2 =100%. Ta có: 1 2 2 1 21 1 2 2 1 21 21 1 2 2 1 21 21 21 1 2 2 1 21 ).( ).( . PPPGPG PPG GG PPG GG PGPG aa aa aa aa aa aa aa aa a                     (g/cm 3 ) Vậy bí quyết để tính cân nặng riêng của một lọai vật tư hỗn vừa lòng hai yếu tắc là: 1 2 2 1 21 . PP aa aa a      (g/cm 3 ) bài bác 3. Một mẫu đá thô có cân nặng là 77g, sau khoản thời gian hút nước cân được 79g. Tính cân nặng thể tích, độ đặc với độ trống rỗng của đá nếu trọng lượng riêng của chính nó là 2,67g/cm 3 , độ hút nước theo thể tích là 4,28%. Bài giải: Theo đề bài xích ta có: G d k = 77g (khối lượng mẫu đá nghỉ ngơi trạng thái khô) G d n = 79g (khối lượng mẫu mã đá sau khoản thời gian hút nước) d a  = 2,67g/cm 3 (khối lượng riêng của mẫu mã đá) H v = 4,28% (độ hút nước theo thể tích của chủng loại đá) - khối lượng thể tích của mẫu đá được xác định theo phương pháp sau: n phường v H H   0 (g/cm 3 ) = 65,11. 6,2 28,4  (g/cm 3 ) vào đó: H phường = %6,2%100 77 7779     G GG n (Độ hút nước theo khối lượng) - Độ quánh của mẫu vật liệu được xác minh theo công thức: đ = %6262,0 67,2 65,1 0  a   - Độ trống rỗng của mẫu vật liệu được xác minh theo công thức: r = 1 – đ = 1 – 0,62 = 0,38 = 38% bài bác 4. Một mẫu vật liệu để trong không gian có trọng lượng thể tích là 1400kg/m 3 và độ ẩm 3%. Sau khoản thời gian mẫu hút nước mang lại bảo hoà thì cân nặng thể tích của chính nó là 1700kg/m 3 . Cho biết hệ số bảo hoà C bảo hành = 1. Hãy khẳng định độ trống rỗng của vật liệu này. Bài bác giải: Độ rỗng của vật liệu được khẳng định theo công thức: r = % bảo hành v C H trong số đó C bảo hành = 1 (theo đề bài) Độ hút nước theo thể tích H v được xác định như sau: Từ phương pháp tính nhiệt độ của vật liệu .(%) k kw G GG w   ta tất cả : G k = w G w 1 (g)= 03,1 1700 %31 1700   =1359 (kg) số lượng nước trong 1m 3 vật tư khi bảo hòa nước là: m n = 1700 – 1359 = 341(kg) cùng với n  =1 (kg/lít), ta gồm V n = 341 (lít) Độ hút nước bảo hòa của vật tư là: %1,34%100. 1000 341  v H Độ trống rỗng của vật liệu là: r = % bảo hành v C H = %1,34 1 1,34  bài xích 5. Hãy tính trọng lượng thể tích của vật tư ở nhiệt độ 20%. đến biết cân nặng riêng của vật liệu là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. Khi độ ẩm tăng 1% thì độ tăng vừa đủ về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài xích giải: Theo đề bài xích ta có: a  = 2,6kg/dm 3 , trọng lượng riêng của trang bị liệu. R = 20% = 0,2 độ rỗng của vật tư w = 20% = 0,2 độ ẩm của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng vừa đủ về thể tích thể tích của trang bị liệu. Khối lượng thể tích của mẫu vật liệu ở độ ẩm w được xem như sau: 3 0 0 00 00 0 /4,2 04,1 496,2 04,01 )2,01)(2,01(6,2 1 )1)(1( )1( )1(. )1( )1( cmg V wr VV wV VV wG V G w ak w w w                 bài bác 6. Một loại vật tư ở độ ẩm 0%, có cân nặng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau thời điểm bảo hòa nước khối lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 0,9. Hãy xác định độ rỗng của vật liệu nếu cân nặng thể tích của nước là 0,98g/cm 3 với coi như thể tích của vật tư không nắm đổi. Bài xích giải: cách 1: Độ trống rỗng của mẫu vật liệu đã cho được xem như sau: %3434,0 9,0.98,0 4,27,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    vào đó:  bảo hành 0  2,7kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật liệu ở tâm trạng bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư ở nhiệt độ 0% (trạng thái khô)  n  0,98g/cm 3 cân nặng thể tích của nước C = 0,9 thông số bảo hòa nước biện pháp 2: Độ trống rỗng của mẫu vật liệu đã cho được tính như sau: (%) bảo hành v C H r  = %34 9,0 %6,30  . Vào đó: Độ hút nước theo thể tích H v được xem theo công thức: %100 . 0 n p. K v H H    = %6,30 98.0 %5,12.4,2  với H p. = %5,12%100. 4,2 4,27,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài 7. Một loại vật tư ở tâm lý khô, có cân nặng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước cân nặng thể tích là 2,8kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 1. Hãy xác định độ trống rỗng của vật liệu và coi như thể tích của vật liệu không biến hóa khi bảo hòa nước. Bài bác giải: cách 1: Độ rỗng của mẫu vật liệu đã cho được tính như sau: %404,0 1.1 4,28,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    trong đó:  bảo hành 0  2,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu ở tâm lý bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư ở độ ẩm 0% (trạng thái khô)  n  1g/cm 3 khối lượng thể tích của nước C = 1 hệ số bảo hòa nước bí quyết 2: Độ rỗng của mẫu vật tư đã cho được xem như sau: (%) bảo hành v C H r  = %40 1 %40  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n phường k v H H    = %40% 1 67,16.4,2  và H phường = %67,16%100.


Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng


Xem thêm: Top 17 Phương Pháp Cứu Đuối Trực Tiếp Mới Nhất 2022, Phương Pháp Cứu Người Đuối Nước Khi Có Áo PhaoXem thêm: Khối Lượng Kết Tủa Thu Được Khi Trộn 10Ml, Trộn 50Ml Dd Na2So4 0,5M Với 100Ml Dd Bacl2 0,1M

4,2 4,28,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài bác 8. Một loại vật tư ở trạng thái khô, có cân nặng thể tích là 1,8kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước trọng lượng thể tích là 2,0kg/dm 3 và thông số bảo hòa nước là 0,8. Hãy xác minh độ trống rỗng của vật liệu và coi như thể tích của vật liệu không biến đổi khi bảo hòa nước. Bài giải: phương pháp 1: Độ trống rỗng của mẫu vật tư đã cho được xem như sau: %2525,0 1.1 8,10,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    vào đó:  bảo hành 0  2,0kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật tư ở tâm trạng bảo hòa nước.  0  1,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư ở độ ẩm 0% (trạng thái khô)  n  1g/cm 3 cân nặng thể tích của nước C = 0,8 hệ số bảo hòa nước bí quyết 2: Độ rỗng của mẫu vật liệu đã cho được tính như sau: (%) bảo hành v C H r  = %25 8,0 %20  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n p. K v H H    = %20% 1 11,11.8,1  với H p = %11,11%100. 8,1 8,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài 9. Một loại vật liệu ở độ ẩm 20% có cân nặng thể tích là 1,8kg/dm 3 và ở trạng thái bảo hòa nước khối lượng thể tích của chính nó là 2,0kg/dm 3 . Cân nặng riêng của vật liệu là 3,0kg/dm 3 . Hãy xác định hệ số bảo hòa nước của đồ gia dụng lịêu đó biết rằng thể tích của nó không đổi khác khi hút nước. Bài xích giải: thông số bảo hòa nước được khẳng định theo công thức: r H C v bảo hành  trong những số đó r và H v được tính như sau: Từ công thức tính nhiệt độ của vật tư w = %100.%100. 0 00 k kw k kw G GG       )/(5,1 20.01,01 8,1 01,01 3 0 0 cmg w w k        cùng H p = %33,33%100. 5,1 5,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG    (%)50 1 33,33.5,1 (%) . 0  n p. K v H H   mặt khác độ trống rỗng %50) 3 5,1 1()1( 0  a k r    1 50 50  r H C v bảo hành Bài 10. Lượng xi măng (X) trong 1m 3 bê tông là 300kg, cùng tỉ số nước/xi măng (N/X) = 0,6. Lượng nước link hóa học với xi-măng là 20% so với khối lượng xi măng. Hãy xác định độ trống rỗng (r,%) của bê tông do số lượng nước trường đoản cú do tạo cho sau lúc bê tông đóng rắn? Xem phần lớn lỗ rỗng vì chưng bọt khí khiến cho không xứng đáng kể. Bài xích giải: Độ trống rỗng của bê tông được xác định theo công thức: (%) 0 V V r r  trong những số ấy V 0 là thể tích tự nhiên và thoải mái của 1m 3 bê tông = 1000lít V r là thể tích rỗng của bê tông, cũng chính là thể tích của số lượng nước bốc tương đối khi bê tông đóng góp rắn. Theo đề bài, ta có: Lượng nước cần sử dụng cho 1m 3 bê tông: N = 0,6 . 300 = 180 lít Lượng nước liên kết hóa học là: N lk = 0,2. X = 0,2 . 300 = 60 lít/ m 3 bê tông lượng nước bốc tương đối ra môi trường không khí phía bên ngoài (chính là thể tích rỗng của bê tông) là: V r = N – N lk = 180 – 60 = 120 lít do đó ta bao gồm độ trống rỗng của bê tông là: %12 1000 120 0  V V r r <...>.. .Bài 11 Một mẫu vật liệu đã bảo hoà nước với hệ số bảo hoà: Cbh = 60% Khi bỏ mẫu vật tư này vào nước thì nó nổi lên 2 thể tích Hãy xác định trọng lượng riêng của mẫu vật 5 liệu này? hiểu được mẫu vật tư có độ trống rỗng là 40% bài giải: cân nặng riêng của mẫu vật tư đã cho được xác minh theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) Trong... Thạch cao sản xuất Nếu dùng 5 tấn thạch cao thiết kế làm vữa tô điểm thì lượ ng nước đã tham gia vào nhân tố của xi măng thạch cao là bao nhiêu? (0,93T= 0,93 m3) bài bác 32 đo lường và thống kê lượng cần sử dụng vật liệu thực tiễn cho một mẻ trộn của sản phẩm trộn bê tông Vm = 425lít, giả dụ lượng dùng vật liệu khô mang đến 1m3 bê tông theo thiết kế là X = 312 kg, N = 182 lít, C = 612 kg, Đ = 1296 kg Tại hiện tại trường vật liệu có độ ẩm... định trọng lượng riêng của mẫu vật 5 liệu này? biết rằng mẫu vật tư có độ trống rỗng là 40% bài xích giải: trọng lượng riêng của mẫu vật tư đã mang lại được khẳng định theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) trong đó: Va  V0  Vr  V0  r.V0  V0 (1  r ) : Thể tích đặc tuyệt vời của mẫu vật liệu 2 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,4.V0  0,4.r.V0  (1  r )0.4.V0 5 (Khi vứt mẫu vật liệu vào nước thì nó nổi lên... 0,2 kcal/kg.0C bài 15 Một mẫu vật tư khô có khối lượng là 1500g được đun cho nóng từ 300C đến 900C đã tiêu hao một lượng nhiệt: Q = 207kcal Hãy xác định tỉ nhiệt của mẫu vật tư này ở độ ẩm w=30%? hiểu được tỉ sức nóng của nước là 1kcal/kg 0C bài bác giải: Tỉ nhiệt độ của mẫu vật liệu ở tinh thần ẩm được tính như sau: Cw = C  w.C n (kcal/kg 0C) 1 w nhưng mà tỉ nhiệt sống trạng thái khô của mẫu vật liệu (C) là: C=... = 0,5 Từ công dụng tính tóan bên trên ta nhận biết CL1 có quality tốt rộng CL2 bài 23 1.Xác định cung cấp phối bê tông mác 250, với vật liệu sử dụng như sau: xi măng Portland PC-40 ; gồm aX = 3 000 kg/m3 ; oX = 1,1 kg/l Cát bao gồm cỡ phân tử trung bình, sạch, gồm aC = 2 600 kg/m3 ; oC = 1,5 kg/l Đá dăm có: Dmax = 25 mm ; aĐ = 2 800 kg/m3 ; oĐ = 1,4 kg/l Cốt liệu có quality trung bình mang lại biết: số lượng nước nhào... (1  r ) : Thể tích đặc tuyệt vời và hoàn hảo nhất của mẫu vật liệu 3 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,6.V0  0,6.r.V0  (1  r )0.6.V0 5 (Khi vứt mẫu vật tư vào nước thì nó nổi lên 2/5 thể tích, do đó phần thể tích chìm vào nước là 3/5.) Vậy:  a  0,6.V0 (1  r )  0,6 g / cm3 V0 (1  r ) bài 12 Một mẫu vật tư đã bảo hoà nước với thông số bảo hoà: Cbh =40% Khi quăng quật mẫu vật tư này vào nước thì nó nổi lên 3 thể tích... Bí quyết mới thiết lập để giám sát và đo lường với loại vật tư có 0 = 2650kg/m3 và nhiệt độ w=5% bài xích 30 gạn lọc công suất của dòng sản phẩm ép thũy lực đủ nhằm thí nghiệm uốn một dầm bê tông huyết diện là 15x15cm, chiều nhiều năm l = 100cm, với một lực triệu tập đặt trung tâm nhịp Biết giới hạn bền của bê tông khi chịu đựng uốn đạt mức 80 kG/cm2 (P=1800kG, chọn máy nghiền thủy lực có áp lực nặng nề tối thiểu là 2T) bài 31 Hãy xác minh lượng nước thủy... 1.6 2 2.5 X/N bài xích 22 độ mạnh của bê tông được khẳng định theo công thức: Rb = ARx ( X – B) (daN/cm2) N Hãy xác minh giá trị của A, B khi thực hiện 2 một số loại cốt liệu CL1 cùng CL2 như sau: - CL1 gồm Rb = 216 daN/cm2 cùng với X/N = 1,3 Rb = 384 daN/cm2 với X/N = 2 - CL2 gồm Rb = 220 daN/cm2 cùng với X/N = 1,5 Rb = 440 daN/cm2 cùng với X/N = 2,5 cho thấy thêm Rx = 400 daN/cm2 Hãy so sánh unique 2 loại cốt liệu trên? bài xích giải: Rb... G/cm3) bài xích 28 Tính độ ẩm của cat theo tác dụng thí nghiệm sau đây: Đổ 1kg cát độ ẩm vào ống đong tất cả chia sẵn 520ml nước, nước dâng lên tới mức vạch 910ml cho biết khối lượng riêng của cat là 2,6 g/cm3 (w=0,88%) bài xích 29 cấu hình thiết lập công thức tính trọng lượng thể tích của vật tư ở tâm trạng khô lúc biết trọng lượng thể tích ngơi nghỉ trạng thái độ ẩm và nhiệt độ của nó đưa thiết khi đổi khác độ độ ẩm thì thể tích của vật liệu k... 0,7 Rb (daN/cm2) 451,75 323,25 245,90 195,14 bài 21.1) Hãy xác minh cường độ của bê tông theo bí quyết Bolomey – Skramtaev lúc tỉ số nước/xi măng (N/X) lần lượt có giá trị: 0,5; 0,625 hiểu được khi tỉ số N/X = 0,4 thì độ mạnh bê tông (Rb) đạt 400daN/cm2 2) Hãy vẽ thứ thị Rb = f(X/N) với các giá trị đạt được Cho nhận xét? bài xích giải: X - 0,5) theo đề bài bác ta có: N N X 400 = A.RX(2,5- 0,5), cùng với = 0,4 tốt . Trang bị liệu. R = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật tư w = 20% = 0,2 nhiệt độ của vật tư V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng vừa đủ về thể tích thể tích của trang bị liệu. Cân nặng thể tích của mẫu vật liệu. Lượng riêng rẽ của một loại vật tư hỗn hợp có hai vật tư thành phần. Biết khối lượng riêng của từng vật liệu thành phần và tỉ lệ phối hợp của nó trong vật tư hỗn hợp. Bài giải: Để xác. Vật tư ở nhiệt độ 20%. Mang lại biết khối lượng riêng của vật liệu là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. Khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích vật tư là 0,2%. Bài xích giải: Theo đề bài ta có: