BÀI TẬP MẢNG 1 CHIỀU PASCAL

     

Nội dung của Bài 11: Kiểu mảng dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu vềkhái niệm mảng một chiều, mảng hai chiều; cách khai báotruy cập cập đến phần tử của hai loại mảng này; làm quen với cách cài đặt thuật toán của một số bài toán đơn giản với kiểu dữ liệu mảng một chiều và mảng hai chiều;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.Bạn đang xem: Bài tập pascal lớp 11 kiểu mảng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiểu mảng một chiều

1.2. Kiểu mảng hai chiều

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập Bài 11 Tin học 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đápBài 11 Tin học 11

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.Mảng được đặt tên và mỗi phần tử của nó có một chỉ số.Để mô tả mảng một chiều cần xác định kiểu của các phần tửcách đánh số các phần tử của nó.Để người lập trình có thể xây dựng và sử dụng kiểu mảng một chiều, các ngôn ngữ lập trình có quy tắc cách thức cho phép xác định:Tên kiểu mảng một chiều;Số lượng phần tử;Kiểu dữ liệu của phần tử;Cách khai báo biến;Cách tham chiếu đến phần tử.a. Khai báo

Tổng quát, khai báo biến mảng một chiều có dạng:

Cách 1.

Bạn đang xem: Bài tập mảng 1 chiều pascal

Khai báo trực tiếp biến mảng một chiều:

var : array of ;

Cách 2. Khai báo gián tiếp biến mảng qua kiểu mảng một chiều:

type = array of ;

var : ;

Trong đó:

Kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục có dạng n1..n2 với n1,n2 là các hằng hoặc biểu thức nguyên xác định chỉ số đầu và chỉ số cuối (n1 \(\leq\)n2);Kiểu phần tử là kiểu của phần tử mảng.

Ví dụ 1. Các khai báo kiểu mảng một chiều sau đây là hợp lệ:

type

ArrayReal = array of real;

ArrayBoolean = array of boolean;

ArrayInt = of integer;

Trong đó, n là hằng nguyên.

b.Tham chiếu tới phần tử của mảng một chiềuTham chiếu tới phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc .Cú pháp: tên_mảng

Ví dụ 2:Tham chiếu tới nhiệt độ của ngày thứ 20, trong chương trình trên, được viết là Nhietdo.


*

Hình 1.Minh họa mảng một chiều

1.2. Kiểu mảng hai chiều

Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.Nhận xét rằng mỗi hàng của mảng hai chiều có cấu trúc như một mảng một chiều cùng kích thước. Nếu ta coi mỗi hàng của mảng hai chiềumột phần tử thì ta có thể nói mảng hai chiều là mảng một chiều mà mỗi phần tử là mảng một chiều.Để người lập trình có thể xây dựng và sử dụng kiểu mảng hai chiều, các ngôn ngữ lập trình có quy tắc cách thức cho phép xác định:Tên kiểu mảng hai chiều;Số lượng phần tử của mỗi chiều;Kiểu dữ liệu của phần tử;Cách khai báo biến;Cách tham chiếu đến phần tử.a. Khai báo

Tổng quát, khai báo biến mảng hai chiều trong Pascal như sau:

Cách 1. Khai báo trực tiếp biến mảng hai chiều như sau:

var : array of ;

Cách 2. Khai báo gián tiếp biến mảng qua kiểu mảng hai chiều:

type = array of ;

var : ;

Ví dụ 4. Các khai báo sau đây là hợp lệ:

type

ArrayReal = array of real;

ArrayBoolean = array of boolean;

var

ArrayInt: array of integer;

ArrayLong:array of longint;

Trong đó, n là hằng nguyên.

b. Tham chiếu tới phần tử của mảng hai chiềuTham chiếu tới phần tử của mảng hai chiều được xác định bởi tên mảng cùng với hai chỉ số được cách nhau bởi dấu phẩy và viết trong cặp ngoặc .Cú pháp:tên_mảng

Ví dụ 4. Tham chiếu tới phần tử ở dòng thứ 5, cột thứ 9 của biến mảng ArrayInt khai báo được viết: ArrayInt .


*

Hình 2.Minh hoạ mảng hai chiều

Chú ý:

Các biến mảng thường gồm số lượng lớn các phần tử nên cần lưu ý phạm vi sử dụng chúng để khai báo kích thước và kiểu dữ liệu để tiết kiệm bộ nhớ.Ngoài hai kiểu mảng một chiều và hai chiều, còn có kiểu mảng nhiều chiều.

Dạng 1. Một số bài tập vận dụng về mảng một chiều

Ta xét chương trình có sử dụng mảng một chiều cài đặt một số thuật toán giải những bài toán tìm kiếm và sắp xếp.

Bài tập 1. Tìm phần tử lớn nhất của dãy số nguyênXác định bài toán:Input:Số nguyên dương N (N\(\leq\)250) và dãy N số nguyên dương a1, a2 ,..., aN, mỗi số đều không vượt quá 500.

Xem thêm: Bài Chim Vành Khuyên Và Cây Bằng Lăng Đàn Chim Vành Khuyên Bay Trong Mưa Bụi

Output:Chỉ số và giá trị của phần tử lớn nhất trong dãy số đã cho (nếu có nhiều phần tử lớn nhất chỉ cần đưa ra một trong số chúng).Mô tả thuật toán:Bước 1.Nhập N và dãy a1,..., aN;Bước 2.Max\(\leftarrow\)a1, i\(\leftarrow\)2;Bước 3.Nếu i > N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;Bước 4.Bước 4.1.Nếu ai > Max thì Max\(\leftarrow\)ai;Bước 4.2.i\(\leftarrow\)i + 1 rồi quay lạibước 3;Chương trình cài đặt:

programTimMax;

usescrt;

const

Nmax = 250;

type

ArrInt = array of integer;

var

N,i, Max, csmax: integer;

A: ArrInt;

begin

clrscr;

write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = ");

readln(N);

for i:=1 to N do

begin

write("Phan tu thu ",i," = ");

readln(A);

end;

Max:= A; csmax:=1;

for i:=2 to N do

if A> Max then

begin

Max:= A;

csmax:= i;

end;

writeln("Gia tri cua phan tu Max: ", Max);

writeln("Chi so cua phan tu Max: ", csmax);

readln

end.

Bài tập 2. Sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổiXác định bài toán:Input:Số nguyên dương N (N\(\leq\)250) và dãy A gồm N số nguyên dương a1,a2,..., aN, mỗi số đều không vượt quá 500.Output:Dãy số A đã được sắp xếp thành dãy không giảm.Chương trình cài đặt:

programsapxep;

usesCRT;

constNmax = 250;

type

ArrInt = array of integer;

var

N,i,j,t: integer;

A: ArrInt;

begin

clrscr;

write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = ");readln(N);

for i:=1 to N do

begin

write("Phan tu thu ",i," = ");

readln(A);

end;

for j:=N downto 2 do

begin

for i:=1 to j-1 do

if A> A then

begin(*Trao doi A va A*)

t:= A;

A:= A;

A:= t

end;

end;

writeln("Day so duoc sap xep la: ");

for i:=1 to N do write(A: 4);

readln

end.

Bài tập 3. Tìm kiếm nhị phânXác định bài toán:Input:Dãy A là dãy tăng gồm N (N\(\leq\)250) số nguyên dương a1, a2,..., aN và số nguyên k.Output:Chỉ số i mà ai = k hoặc thông báo "Khong tim thay" nếu không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k.Chương trình cài đặt:

programTK_nhiphan;

usescrt;

const

Nmax = 250;

type

ArrInt = array of integer;

var

N, i, k: integer;

Dau, Cuoi, Giua: integer;

A: Arrint;

Tim_Thay: boolean;

begin

clrscr;

write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = ");

readln(N);

writeln("Nhap cac phan tu cua day so tang: ");

for i:=1 to N do

begin

write("Phan tu thu ",i," = ");

readln(A);

end;

write("Nhap gia tri k = ");

readln(k);

Dau:= 1; Cuoi:=N; Tim_thay:= false;

while (Dau k then Cuoi:= Giua-1

else Dau:= Giua+1;

end;

if Tim_thay then writeln("Chi so tim duoc la: ", Giua)

else writeln("Khong tim thay");

readln

end.

Dạng 2. Một số bài tập vận dụng về mảng hai chiều

Bài tập 4. Chương trình sau tính và đưa ra màn hình bảng cửu chương.

programBangCuuChuong;

usescrt;

var

B: array of integer;

{B: bien mang hai chieu luu bang cuu chuong} i, j: integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 9 do

for j:= 1 to 10 do

B:= i*j;

for i:=1 to 9 do

begin

for j:=1 to 10 do write(B:4);

writeln;

end;

readln

end.

Xem thêm: Ưu Nhược Điểm Của Mạch Chỉnh Lưu Cầu, Giải Thích Sơ Đồ Mạch

Bài tập 5. Chương trình sau nhập vào từ bàn phím các phần tử của mảng hai chiều B gồm 5 dòng, 7 cột với các phần tử là các số nguyên và số nguyên k. Sau đó, đưa ra màn hình các phần tử của mảng có giá trị nhỏ hơn k.

programMangHaiChieu;